SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogD-NRIL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Logistyka w biznesie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów informatycznych służących usprawnieniu procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie. Cel zostanie zrealizowany poprzez ćwiczenia praktyczne na systemach informatycznych, dedykowanych logistyce, m.in. systemach ERP, systemach dedykowanych dla transportu i elektronicznych giełdach transportowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Infrastruktura informatyczna wspierająca logistykę, infrastruktura informatyczna a logistyka, kwestie zastosowania infrastruktury informatycznej do realizacji zadań logistycznych, systemy i technologie informatyczne, nowoczesne systemy automatycznej identyfikacji danych w przedsiębiorstwie, wykorzystanie technologii RFID i EAN dla logistyki, systemy ERP i APS, wykorzystanie systemów CRM w logistycznej obsłudze klienta, systemy informatyczne dla transportu, elektroniczne giełdy transportowe, możliwość wykorzystania systemów informatycznych w procesach logistycznych dla organizacji działających w różnych branżach.

Metody kształcenia

Laboratoria z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zadań do samodzielnego rozwiązania, a także rozwiązywania przypadków pod nadzorem prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na laboratoriach studenci rozwiązują zadania oraz proponują rozwiązania w ramach przedstawianych studiów przypadku. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

  • zaliczenia kolokwium – 40% oceny końcowej,
  • zaliczenia zadań i studiów przypadku w formie projektów– 40% oceny końcowej,
  • aktywności w trakcie zajęć (20% oceny końcowej).

 

Literatura podstawowa

1. J. Długosz, "Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, 2009.

2. R. Kozłowski, A. Sikorski, "Nowoczesne rozwiązania w logistyce", Oficyna a Wolters Kluwer, 2013.

3. A. Szymonik, "Technologie informatyczne w logistyce", Placet, 2010.

4. J. Kisielnicki, M. Pańkowska, H. Sroka, "Zintegrowane systemy informatyczne", PWN, 2012.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Adamczewski P., Kużdowicz P., Bartczak K., Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2016.
  2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
  3. Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003

Uwagi

Oprac. dr Katarzyna Huk


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 18:00)