SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie kryzysowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie kryzysowe
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD-WMS - ZK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem prowadzącego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ujęciu filozoficznym oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Współczesne pojęcie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo jako najwyższa wartość ludzkości; miejsce bezpieczeństwa wśród wartości uniwersalnych; filozoficzna definicja bezpieczeństwa; współczesne funkcje filozofii bezpieczeństwa; rodzaje wiedzy o bezpieczeństwie; bezpieczeństwo jako przedmiot wiedzy o filozoficznej; metody, zasady i reguły sprawiania bezpieczeństwa; pojęcie bezpieczeństwa w poglądach filozofów starożytnych; filozoficzne myśli Heraklita z Efezu i Hippiasza z Elidy; filozoficzne myśli Platona; 

Metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - kolokwium, lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W01, K_W05, K_U02, K_U07, K_K01) ; pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na  3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych z kolokwium decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

Literatura podstawowa

 1. Anzenbacher, A. — Wprowadzenie do filozofii, Kraków, 2005, Wyd. WAM
 2. Rosa, R. — Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa, 1995, Bellona
 3. Ostasz, L. — Droga filozoficznego myślenia, Warszawa, 2001, Res Humana
 4. Drabik, K. — Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli,, Warszawa, 2011, Difin
 5. Ricken, F. — Etyka ogólna,, Kety, 2001, Antyk

Literatura uzupełniająca

 1. Lenartowicz, P.- Koszteyn, J. — Wprowadzenie do filozofii, Kraków, 2012, Petrus
 2. Rosa R., Lipińska – Rzeszutek M., Kubiak M., Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. A P. Siedlce 2007.
 3. Semyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Kraków 2000.
 4. Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSP, Szczytno 2008.
 5. Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE, Józefów 2009.
 6. Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów 2010.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:18)