SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geografia społeczno-ekonomiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geografia społeczno-ekonomiczna
Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezP-GSE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenia studenta w wiedzę z zakresu geografii gospodarczej współczesnego świata w aspektach ekonomicznym, społecznym i politycznym. Dostarczenie kompleksowej wiedzy o przestrzennym zróżnicowaniu gospodarki, jej poszczególnych działów i struktur społecznych.  Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesną mapą polityczno-gospodarczą świata, rozmieszczeniem zasobów stanowiących fundament gospodarki globalnej oraz wyjaśnianie globalnych procesów społeczno-ekonomicznych w ujęciu przestrzennym.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie i przedmiot badań geografii gospodarczej.  Współczesna mapa polityczno-gospodarcza świata. Struktura ludność na świecie (rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, rasy, języki, religie, migracje, sytuacja demograficzna). Typologia osadnictwa. Zasoby gospodarcze Polski i świata. Rozmieszczenie przemysłu  (wybrane czynniki lokalizacji przemysłu, gałęzie przemysłu, surowce odnawialne i nieodnawialne, energetyka). Transport (rodzaje transportu i łączności, główne globalne szlaki komunikacyjne). Konflikty zbrojne i ekonomiczne na świecie i ich gospodarcze konsekwencje. Globalna koncentracja kapitału oraz międzynarodowa współpraca polityczno-gospodarcza (OECD, EFTA, OPEC, UE). Wskaźniki gospodarki na świecie (analiza komparatywna). Ekologiczny wymiar gospodarowania zasobami środowiska Zasoby mineralne i ich wykorzystywanie na świecie. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery a zmiany klimatu i ich konsekwencje polityczno-gospodarcze. Geografia gospodarcza Polski.

 

Ćwiczenia:

Metody badań w geografii gospodarczej. Charakterystyka wybranych regionów świata i ich gospodarek. Geografia zadłużenia międzynarodowego. Środowisko geograficzne a zjawiska polityczne i ekonomiczne – wzajemne relacje. Wskaźniki gospodarcze świata (m.in. indeks rozwoju społecznego HDI w ujęciu przestrzennym, indeks ubóstwa społecznego HPI w ujęciu przestrzennym, PKB per capita), poziom życia ludności na świecie. Wybrane wskaźniki demograficzne świata (gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i rzeczywisty, wskaźnik feminizacji, wskaźnik urbanizacji, wskaźnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia).

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę indywidualną, w zespołach   projektowych oraz przy wykorzystaniu metod: praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, pogadanki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie kolokwium. Wykład: egzamin ustny i opisowy.

Literatura podstawowa

1.      Fierla I. (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE 2005

2.      Michalski T., Geografia społeczno-gospodarcza dla ekonomistów, "Bernardinum" ; Wyższa Szkoła Finansów i Administracji, Sopot 2005 rok.

3.      Makowski J., Geografia regionalna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 rok.

4.      Rogacki H., Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 rok.

Literatura uzupełniająca

1.      Otok S., Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 rok.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 00:11)