SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-PZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dariusz Stankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie  wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zarządzania, wyjaśnienie stosowanej terminologii, przedstawienie i wyjaśnienie zjawisk zachodzących w zespołach ludzkich, kształtowanie sprawności i skuteczności  działania 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W ramach wykładu:

Teoria organizacji a praktyka zarządzania. Ewolucja zarządzania. Organizacja i jej funkcjonowanie. Proces zarządzania. Planowanie w procesie zarządzania. Organizowanie w procesie zarządzania. Motywowanie w zarządzaniu. Kontrolowanie w zarządzaniu. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzanie jakością. Zarządzanie zmianami w organizacjach. Kształtowanie kultury jakości w organizacji. Zarządzanie różnorodnością. Praca w zespołach wielokulturowych.

W ramach zajęć ćwiczeniowych:

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Zarządzanie  zmianą. Odpowiedzialność społeczna i etyka. Podstawy planowania, zarządzanie zasobami ludzkimi( rekrutacja, szkolenie, awanse).Rozwiązywanie konfliktów. Zespoły i praca zespołowa. Kultura organizacyjna a zarządzaniu. Współczesne poglądy na motywację. Przywództwo a zaufanie. Kompleksowe zarządzanie jakością, Różnorodność a powodzenie organizacji, Skuteczna kontrola.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy

Ćwiczenia: praca w grupach, moderowanie tematu, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Cykl kształcenia zweryfikowany egzaminem, podczas którego student będzie oceniany wg przyjętych wcześniej efektów kształcenia. Egzamin w formie pisemnej. Opis od trzech do pięciu pytań z listy zagadnień obowiązujących do egzaminu. Zagadnienia podane będą studentom miesiąc przed egzaminem (K_W01, K_W06).

Efekty kształcenia z ćwiczeń będą zweryfikowane poprzez wynik kolokwium(50%), ocenę moderowania tematu(30%), aktywność na zajęciach(20%) (K_K07 ,K_K05).

Ocena moderowania tematu nastąpi pod kątem: zaproponowanej wiedzy merytorycznej, określenia priorytetów służących realizacji zadania oraz umiejętności formułowania własnej opinii i przygotowania wystąpień ustnych ( K_U01, K_K05)

Literatura podstawowa

1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C-H Beck, Warszawa 2004

2. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2018

3. Stoner J., Freeman R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001

4. Koźmiński A., Piotrowski W.(red.), Zarządzanie -teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007

 

 

 

Literatura uzupełniająca

    1. Brilmann J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa  2002

    2.  Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, PWE, 2002

    3. Stankiewicz D., Trening komunikacji międzykulturowej szansą na poprawę relacji z obcymi, w: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, red. Fic D. University of Zielona Góra 2008

  4. Kowalczewski W.(red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Warszawa 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 22:30)