SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy marketingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy marketingu
Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzP-PM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w działalności marketingowej współczesnych przedsiębiorstw. Wykształcenie umiejętności w identyfikacji i rozumieniu  zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstwa i projektowanie na ich podstawie decyzji i strategii marketingowych. Głównymi celami realizowanych zajęć są: przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących marketingu, prezentacja podstawowych narzędzi marketingowych i etapów procesu kształtowania strategii marketingowej,  kształtowanie umiejętności w posługiwania się terminologią stosowaną w marketingu, wypracowanie umiejętności tworzenia strategii marketingowej i stosowania instrumentów marketingowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: istota i znaczenie marketingu, otoczenie przedsiębiorstwa, orientacje przedsiębiorstwa na rynek, analiza zachowań konsumenta na rynku, system informacji marketingowej i badania marketingowe, wybór rynku docelowego i  segmentacja rynku, cykl życia produktu, instrumenty marketingu mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja), komunikacja marketingowa w Internecie, procedura tworzenia strategii marketingowej, metody analizy stosowane w procedurze budowy strategii marketingowej, zasady budowy planu marketingowego, organizacja marketingu w przedsiębiorstwie

Ćwiczenia: rozróżnianie orientacji przedsiębiorstwa na rynek, definiowanie ról w procesie zakupu, analizowanie procesu zakupu konsumenta, klasyfikacja badań marketingowych, projektowanie opakowania dla wybranego produktu, zaprojektowanie badania marketingowego, dokonanie podziału rynku na segmenty według odpowiednio dobranych kryteriów, charakterystyka otoczenia wybranego przedsiębiorstwa oraz identyfikacja i analiza jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, opracowanie strategii marketingowej dla danego przedsiębiorstwa.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji (rzutnik, foliogram), komunikacja interaktywna, dyskusja, pokaz

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, giełda pomysłów, prace indywidualne, prace grupowe, projekt, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, studia literatury, praca z tekstem, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin z oceną, ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zaliczenie z wykładu: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte) obejmuje materiał z wykładów i ćwiczeń. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z egzaminu.

Zaliczenie ćwiczeń:  na ocenę końcową z ćwiczeń składać się będą oceny z dwóch  kolokwiów, które będą obejmować pytania otwarte i od 2-3 pytań problemowych oraz zadania do samodzielnego rozwiązania (K_U01, K_U03, K_K04). W trakcie ćwiczeń będą realizowane również zadania grupowe (K_K05).

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z  każdego kolokwium.

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu  (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing. Teoria i przykłady, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.
 2. Sobotkiewicz D., Waniowski P., Marketing. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 3. Altkorn J. Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 4. Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa 2016
 5. Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
 6. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Kotra K., Pysz-Radziszewska A., Marketing w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 2. Perenc J.(red.), Marketing sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 3. Limański A., Śliwińska K., Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa 2002.
 4. Patten D., Skuteczny marketing w małej firmie, Helion, Gliwice 2009.
 5. Rutkowski I., Rowój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 21:54)