SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-ZZL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marzena Góralczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji studentów  w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu podmiotach gospodarczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczny z przedmiotu Podstawy zarządzania realizowanego w semestrze I

Zakres tematyczny

Wykład: Cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Definicje zarządzania zasobami ludzkimi i model. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zarządzania personelem. Strategia personalna – założenia.  Budowa strategii i integrowanie jej ze strategią ogólną organizacji. Rodzaje i modele strategii personalnej. Planowanie zasobów ludzkich z perspektywy strategii. Procedura planowania. Techniki prognozowania popytu i podaży personelu. Proces doboru personelu. Rekrutacja i jej źródła. Selekcja, techniki selekcji. Metoda Assesment Center. Planowanie i realizowanie rozwoju pracowników. Stosowane metody. System oceniania pracowników.

Ćwiczenia: Definicje, cele, modele i znaczenie  zarządzania zasobami  ludzkimi. Strategia personalna – założenia. Budowa strategii i integrowanie jej ze strategią ogólną organizacji. Rodzaje i modele strategii personalnej. Planowanie zasobów ludzkich z perspektywy strategii. Procedura planowania. Techniki prognozowania popytu i podaży personelu. Rekrutacja i jej źródła. Selekcja, techniki selekcji. 

 

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, warsztaty, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładów: egzamin. Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – pytania otwarte z progami punktowymi (K_W01, K_W05, K_W14, K_U01, K_U07, K_K06). Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0 pkt do 6,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,5 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt do 8,5 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń (K_W01, K_W05, K_W14, K_U01, K_U07, K_K06); pytania otwarte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0 pkt do 6,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,5 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt do 8,5 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są oceny pozytywne z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Armstrong M., Taylor S. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
  2. Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie – Procesy – Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016
  4. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007
  2. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  3. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017
  4. Stankiewicz J, Bortnowska H., Permanentne doskonalenie kompetencji kluczowych pracowników szansą na rozwój organizacji, W: Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją: sukces w zarządzaniu kadrami, Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2008, s.490-503.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marzena Góralczyk (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 22:03)