SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy rachunku kosztów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy rachunku kosztów
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP-PRK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Kużdowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat koncepcji i metod rozliczania kosztów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności ewidencjonowania i rozliczania kosztów z wykorzystaniem arkuszy rozliczania kosztów wraz z interpretacją zawartych w nich danych.

Wymagania wstępne

Rachunkowość finansowa zaliczona w semestrze II.

Zakres tematyczny

Klasyfikacja kosztów – podział według kryteriów: rodzaje nakładów, funkcje zakładowe, rodzaje rozliczeń, reakcja kosztów na zmianę rozmiaru działalności, pochodzenie nakładów, skuteczność płatnicza kosztów. Ewidencja i rozliczanie kosztów – rachunek kosztów w układzie rodzajowym, rachunek kosztów wg miejsc powstawania (centrów kosztów) z zastosowaniem arkusza rozliczenia kosztów (ARK), rachunek nośników (obiektów) kosztów w ramach kalkulacji podziałowej i doliczeniowej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym).

Ćwiczenia: studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje teorię rachunku kosztów (K_W01) z uwzględnieniem ewidencjonowania i rozliczania kosztów w ramach różnych metod rozliczania kosztów (K_W09, K_K01)) i przeprowadzany jest w formie pisemnej. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 11 punktów. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-10 pkt. „ndst”, 11-12 pkt. „dst”, 13-14 pkt. „dst+”, 15-16 pkt. „db”, 17-18 pkt. „db+”, 19-20 pkt. „bdb”.

Zaliczenie z ćwiczeń dotyczy praktycznej umiejętność ewidencji kosztów (K_U01) i rozliczania kosztów (K_U02) i jest przeprowadzane w formie pisemnej, w postaci dwóch sprawdzianów, każde po 20 punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie w sumie min 21 punktów. Aktywność na zajęcia premiowana jest dodatkowymi punktami, które doliczane są do sumy punktów uzyskanych ze sprawdzianów. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-10 pkt. „ndst”, 11-12 pkt. „dst”, 13-14 pkt. „dst+”, 15-16 pkt. „db”, 17-18 pkt. „db+”, 19-20 pkt. „bdb”.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. KLUGE P.D., KUŻDOWICZ D., KUŻDOWICZ P., Skrypt do przedmiotu Podstawy rachunku kosztów, UZ, Zielona Góra 2008 z późniejszymi zmianami.
  2. CZUBAKOWSKA K., GABRUSEWICZ W., NOWAK E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
  3. NOWAK E., PIECHOTA R., WIERZBIŃSKI M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004
  4. WARNECKE H. J., BULLINGER H.J., HICHERT R., VOEGLE A., Rachunek kosztów dla inżynierów, WNT, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

  1. HOITSCH H.J., LINGNAU V.: Kosten- und Erlösrechnung – eine controllingorientierte Einführung, SPRINGER 2007.
  2. DYCZKOWSKA J., KUŻDOWICZ P., (Red.), Controlling and knowledge: shaping an information environment in contemporary business organizations, Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014
  3. SCHMIDT A., Kostenrechnung. Grundlagen der Volkosten-, Deckungsbeitrags- und Plankostenrechnung sowie des Kostenmanagements, W.Kohlhammer Druckerem GmbH + Co. KG, Stuttgart 2008.
  4. KIZIUKIEWICZ T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 18:29)