SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Regionalne systemy innowacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Regionalne systemy innowacji
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-RSI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu systemów innowacyjnych jako głównych kategorii i determinant rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, regionów i podmiotów gospodarczych.

Wymagania wstępne

 • Student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i procesów innowacyjnych.
 • Student potrafi ocenić sytuację organizacji w konkretnych warunkach rynkowych.
 • Student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego.

Zakres tematyczny

Wykład: Ekonomika innowacji i procesu innowacyjnego, procesy innowacyjne w przemyśle w rozwoju regionalnym, teoria klastrów, zasady metodologiczne konstrukcji regionalnych strategii innowacyjnych w Unii Europejskiej, źródła finansowania RSI, najlepsze praktyki w procesie tworzenia RSI w krajach UE, Stanów Zjednoczonych i Japonii, determinanty innowacyjności przedsiębiorstw polskich, warunki funkcjonowania regionów polskich i ich potencjał innowacyjny, proces budowy RSI w Polsce, doświadczenia regionów polskich, efekty RSI w Polsce w kontekście doświadczeń innych krajów.

Ćwiczenia: Analiza regionalnych strategii innowacyjnych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład z elementami konwersatoryjnymi, Ćwiczenia: opracowanie projektu, praca w grupach; ćwiczenia z wykorzystaniem case study, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin w formie ustnej. Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składa się ocena z projektu (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa  2011.
 2. Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011.
 3. W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 4. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.
 5. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. nauk. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Innowacyjność w skali makro i mikro, red. nauk. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 2. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską,  pr. zb. pod red. W. Janasza,– Difin, Warszawa 2005.
 3. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. J. Wiśniewska, Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 5. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, pr. zb. pod red. W. Janasza,– Difin, Warszawa 2004.
 6. Janasz W., Janasz K, Prozorowicz M., Świadek A., Wiśniewska J.: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2001.
 7. Janasz W., Janasz K., Kornacka D., Świadek A., Wiśniewska J.: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 8. Pomykalski: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 13:02)