SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie istoty projektu jako tymczasowego przedsięwzięcia podejmowanego w celu wytworzenia unikatowego wyrobu lub dostarczenia unikatowej usługi.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów: podstawy zarządzania, matematyka, statystyka.

Zakres tematyczny

Zakres wykładu

Istota projektu i zarządzania projektami. Zarządzanie projektami a zarządzanie organizacją. Interesariusze projektu. Podstawowe podejścia do zarządzania projektami: tradycyjne, zwinne, MPx, xPM. Cykl życia projektu i jego rodzaje. Podstawowe grupy procesów w zarządzaniu projektami: wyznaczanie zakresu, planowanie, rozpoczynanie, monitorowaniu i kontrola, zamykanie projektu.  Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami: zarządzanie integracją, zarządzanie zakresem, zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, podstawy zarządzania komunikacją, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zaopatrzeniem. Zarządzanie wartością projektu. Elementy project finance. Podstawowe metodyki zarządzania projektami. Narzędzia informatyczne zarządzania projektami.

Zakres ćwiczeń

Wyznaczanie zakresu projektu. Istota harmonogramu i metodyki jego tworzenia, diagram sieciowy, metoda PDM, wyznaczanie ścieżki krytycznej, diagram Gantta.  Zarządzanie zasobami w projekcie. Monitorowanie projektu: metoda EVA. Szacowanie ryzyka w projekcie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda projektu, praca z dokumentem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny zawierający pytania otwarte i zamknięte.

Ćwiczenia: zostaną zaliczone na podstawie aktywności na zajęciach (40% oceny), projektu (60%).

 

Ostateczna ocena z przedmiotu uwzględnia ocenę z ćwiczeń (50%) i ocenę z egzaminu (50%), przy założeniu, że student osiągnął wszystkie zakładane efekty kształcenia w stopniu dostatecznym.

 

 

Literatura podstawowa

1. Wysocki R.K., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Wiley and Sons, Katowice, 2013.

2. Łada M., Kozarkiewiz A. Zarządzanie wartością projektu. Instruenty rachunkowości zarządczej i controllingu. C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Pawlak M. Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.

4. Burton C., Michael C., Zarządzanie projektami. Jak to robić w twojej organizacji. Astrum, Wrocław 1999.

 

Literatura uzupełniająca

1. A Guide to the Project Management of Knowledge Fourth Edition, PMI, Newton Square, PA, USA 2008.

2. Kerzner H., Advanced Project Management, Edycja polska, Helion, Gliwice 2005.

3. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 08-12-2019 19:30)