SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategia czystszej produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategia czystszej produkcji
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-SCP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej istoty i rozwoju koncepcji czystszej produkcji w Polsce i na świecie. Ponadto wykształcenie u studentów umiejętności kreatywnego myślenia łączącego wiedzę o wyrobie, procesie produkcyjnym oraz relacjach ze środowiskiem.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:Charakterystyka istoty i rozwoju koncepcji oraz strategii czystszej produkcji (CP) na świecie i w Polsce. CP jako prośrodowiskowy trend działalności gospodarczej. Charakterystyka narzędzi wdrażania strategii CP (m.in.: pozwolenia zintegrowane, BAT-najlepsze dostępne technologie, techniki minimalizacji odpadów, ocena cyklu życia - LCA, projektowanie ekologiczne, ekoznakowanie, ocena oddziaływania na środowisko – OOŚ, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści).

Ćwiczenia: Charakterystyka narzędzi wdrażania strategii CP (m.in.: pozwolenia zintegrowane, BAT, LCA, OOŚ, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści). Geneza i zasady wdrażania sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) w przedsiębiorstwie wg EMAS i ISO serii 14000x. Projekty CP w Polsce – ekologia przemysłowa jako nowy trend w ochronie środowiska.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach, burza mózgów, prezentacje.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia wykładu z oceną. Zaliczenie z oceną pozytywną otrzymuje student, który odpowie poprawnei na conajmniej 60 % pytań w kolokwium kończącym cykl wykładów (K_W01).

Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest złożenie i zaprezentowanie projektu dotyczącego problematyki czystszej produkcji (K_U012, K_K02) , uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium (K_W01).

Literatura podstawowa

1.   Fijał T., Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.

2.   Kobyłko G., Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław 2007.

3.   Kramer M., Urbaniec M., Kryński A., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom 1-3, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.

4.   Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.

5.   Nowosielski R., Czystsza produkcja i zrównoważone technologie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

6.   Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012.

 

Literatura uzupełniająca

1. Nowak Z., Zarządzanie środowiskiem. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.

2. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

3. Czasopisma: Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie, Ekonomia i Środowisko, Ekologia.

Uwagi

 

 

 


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:08)