SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-P
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Proseminarium 30 2 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z wymaganiami stawianymi tekstowi naukowemu oraz zaprezentowanie reguł poprawnego redagowania prac naukowych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Przygotowanie tekstu naukowego (opracowanie wizualne pracy dyplomowej: struktura pracy, szata graficzna pracy, rysunki, tabele, przypisy, spisy treści, tabel, wykresy). Uwrażliwienie studentów na problem praw autorskich, przekazanie informacji na temat plagiatu.

Metody kształcenia

Zajęcia konwersatoryjne, dyskusja w grupie, konsultacje indywidualne, praca z materiałem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zatwierdzenie i przyjęcie: tematu, planu pracy, pierwszego rozdziału pracy sprawdzonego w aspekcie poprawności edycyjnej, graficznej oraz poszanowania praw autorskich.

Literatura podstawowa

Ładoński W., Urban S., 1989, Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych.Poradnik, PWN, Warszawa .

Wojcik K., 2000, Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa.

Wojciechowski T., 1998, Jak pisać prace dyplomowe- licencjackie i magisterskie: poradnik, Wyższa Szkołą Zarządzania i Marketingu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Krajewski M., 1998, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, Włocławek .

Żółtowski B., 1999, Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz.

Uwagi

Szczegółowy program proseminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości studentów prowadzący.

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowiący minimum kadrowe na kierunku Zarządzanie prowadzący badania w obszarze danej specjalności.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 20:07)