SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mikrobiologia przemysłowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mikrobiologia przemysłowa
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-MiPrz-W-S14_pNadGenL3V0Z
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Michał Stosik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mikrobiologii przemysłowej, znajomość funkcji biologicznych i fizjologicznych bakterii i grzybów, procesów metabolicznych i ich regulacji, możliwości wykorzystania potencjału biologicznego mikroorganizmów w biotechnologii.

Opanowanie zasad doboru i ulepszania mikroorganizmów, przechowywania kultur starterowych, typów hodowli mikroorganizmów, sterowania metabolizmem, hodowli w fermentorach, identyfikacji zakażeń w przemyśle.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biologii / mikrobiologii, chemii, biochemii na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład. Mikroorganizmy wykorzystywane w procesach przemysłowych. Techniki pozyskiwania i rozpoznawania szczepów mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. Właściwości produkcyjne mikroorganizmów. Sterowanie metabolizmem drobnoustrojów. Hodowla mikroorganizmów w bioreaktorze. Zastosowanie potencjału biologicznego mikroorganizmów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym i w ochronie środowiska. Przechowywanie szczepów, kultury starterowe. Hodowle mikroorganizmów przemysłowych. Biokatalizatory unieruchomione.
Zajęcia laboratoryjne. Przechowywanie szczepów i kultury starterowe. Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów glebowych o aktywności proteolitycznej. Doskonalenie szczepów mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. Test konserwacji kosmetyków. Fermentacja mlekowa i alkoholowa. Zakażenia w przemyśle.

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej),
- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem technik klasycznych stosowanych w badaniach mikrobiologii przemysłowej).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń. Egzamin: I termin – forma pisemna, dalsze terminy – ustna Trzy pytania pytanie I – 2 pkt pytanie II – 2pkt pytanie III – 2 pkt Czas trwania egzaminu / zaliczenia – 90 min. Ocena – dostateczny – 4 pkt dostateczny plus – 5 pkt dobry – 6 pkt dobry plus lub b. dobry – 6 pkt + oryginalność udzielonej odpowiedzi.
Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę (zamknięte i otwarte) – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów i test umiejętności praktycznych.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

[1] Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
[2] Chmiel A., Grudziński S.: Biotechnologia i chemia antybiotyków. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
[3] Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
[4] Libudzisz Z.: Mikrobiologia techniczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
[5] Cieśliński H., Filipkowski P., Kur J., Lass A., Wanarska M.: Podstawy mikrobiologii przemysłowej. Ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
[6] Ilczuk Z. (red.): Ćwiczenia z mikrobiologii przemysłowej, Wyd. UMCS, Lublin 1997.
[7] Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B.: Mikrobiologia żywności, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 1996.
[8] Fiedurek J.: Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca

[1] Ratledge C.: Podstawy biotechnologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
[2] Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Michał Stosik (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 20:31)