SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bioetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bioetyka
Kod przedmiotu 08.9-WB-BTP-Bioet-W-S14_pNadGenQ04PI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem prowadzonych zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej z zakresu bioetyki oraz praktycznej umiejętności rozstrzygania dylematów moralnych pojawiających się w życiu społecznym. Efektem zajęć powinno być wyposażenie studenta w umiejętność dostrzegania takich dylematów, samodzielnego dokonania ich analizy oraz wybrania rozwiązania niesprzecznego z tradycjami kultury narodowej oraz zasadami obowiązującego prawa. Celem zajęć jest zatem także wyposażenie studentów w kompetencje w zakresie w zakresie eksperckiego rozstrzygania najczęściej pojawiających się jednostkowych dylematów bioetycznych.

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowany podstawowy zasób informacji z zakresu historii kultury obowiązujący na poziomie szkoły średniej oraz praktycznie posługiwać się terminologią z zakresu antropologii i biologii populacji.

Zakres tematyczny

Narodziny  i rozwój bioetyki jako samodzielnej dyscypliny wiedzy. Spory o przedmiot i zastosowania bioetyki. Pomiędzy instrumentalnym a podmiotowym traktowaniem człowieka - ochrona praw jednostki w medycynie i w życiu społecznym. Europejska konwencja bioetyczna. Bioetyka a etyka lekarska – Kodeks etyki lekarskiej i jego najważniejsze założenia. Dylematy współczesnej bioetyki – sprawiedliwy dostęp do usług i środków medycznych, problem określenia momentu początku życia człowieka, przerywanie ciąży, , eksperymenty medyczne, transplantacje, „usprawnianie” człowieka i medycyna reprodukcyjna (problematyka zapłodnienia in vitro), definicja śmierci (kiedyś i dziś: definicja śmierci krążeniowo-płucna a definicja śmierci mózgowej) i określenia momentu przerwania interwencji medycznej, opieka terminalna i opieka paliatywna, autodestrukcja i samobójstwo, eutanazja, kara śmierci.

Metody kształcenia

wykład problemowy, pokaz (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie egzaminu końcowego z progami punktowymi w formie pisemnej, obejmującego sprawdzenie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności samodzielnego rozwiązania jednostkowego problemu bioetycznego.

Literatura podstawowa

1.T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, przeł. W. Jacórzyński, KiW, Warszawa 1996;

2. P. Singer, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, KiW, waraszawa, 2004.

3. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002;

4. T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Wyd. WAM, Kraków 2008;

5. R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Wyd. Wolters Kliwer, Warszawa 2009;

6. K. Szewczyk, Bioetyka T. 1: Medycyna na granicach życia, PWN, Warszawa 2009;

7. K. Szewczyk, Bioetyka T. 2: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2009;

 

Literatura uzupełniająca

1. B. Mepham, Bioetyka: wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, przeł. E. Bartnik, P. Golik, J. Klimczok, PWN, Warszawa 2008;

2. Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, pod red. M. Ciszka, PTF, Warszawa 2008;

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 11:21)