SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW16b - Zastosowania mutagenezy w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW16b - Zastosowania mutagenezy w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Zast.muta.-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych technik mutagenezy białek. Student ma możliwość współpracować z grupą, wspólnie wykonywać zadania analityczne oraz brać odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw chemii i biochemii

Zakres tematyczny

1.    Ćwiczenia organizacyjne, omówienie techniki  ukierunkowanej mutagenezy, omówienie  preparatyki ćwiczeń,  wykonanie niezbędnych obliczeń i przygotowanie przez każdy zespół roztworów i buforów do ćwiczeń 

2.    Analiza struktury badanego białka w programie Yasara, wybranie reszt aminokwasowych  do mutagnezy, przedstawienie zasad projektowania starterów i projektowanie starterów dedykowanych do mutagenezy ukierunkowanej 

3.    Przygotowanie komórek kompetentnych E.coli 

4.    Reakcja PCR przy użyciu zestawu QuikChange II Site-Directed Mutagenesis (Agilent Technologies). Transformacja ultrakompetentych komórek E.coli BL21 

5.    Zakładanie hodowli nadekspresjonującej wybrane białka, wirowanie prób i liza bakterii metodą chemiczną, TAF i poprzez sonikowanie w celu degradacji komórek i ochrony badanych białek, podzielenie i zamrożenie prób 

6.    Rozdział białek lizatu metodą SDS PAGE 

 

Metody kształcenia

Praktyczna praca laboratoryjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest obecność i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

Literatura podstawowa

1.„Protein structure and function”, Petsko GA, Ringe D, New Science Press Ltd

2. „Introduction to Protein Structure”, Branden C, Tooze J, Garland Publishing, Inc

Literatura uzupełniająca

1.       Artykuły naukowe w języku polskim i angielskim

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 21:27)