SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-JAngI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Bąk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie A2+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Ukształtowanie wśród studentów świadomości o wadze poprawności językowej i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego. Wprowadzenie do umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych– zarówno w języku mówionym jak i pisanym. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prowadzenia korespondencji w języku formalnym.

Ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego (ESP) niezbędnej dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej w trakcie bądź po ukończeniu studiów.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie A2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z informatyką z takich dziedzin tematycznych jak:

·          Architektura komputerów

·          Systemy Operacyjne

·          Sieci komputerowe

·          Podstawy systemów dyskretnych

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda komunikacyjna nauczania języka angielskiego, praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 60% na ocenę dostateczną) z kolokwiów przeprowadzonych 2 razy w semestrze, przedstawienie krótkiej wypowiedzi (3 min) - tzw. short speech - na dowolnie wybrany temat oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

1. D. Hill, English for Information Technology 2, Pearson Education Limited, 2012

2. A.Clare, J.J. Wilson, SpeakOut Pre-Intermediate, Pearson Education Limited, 2015

Literatura uzupełniająca

  1. R. Murphy, English Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge University Press, 2012.
  2. M. Holey, D. Hall, My Grammar Lab A1/A2, PEARSON  2012
  3. https://www.computer.org/web/cal ; https://www.computer.org/web/tnse ; https://www.computer.org/web/tc ; www.code.org
  4. S.R. Esteras, E.M. Fabre, Professional English in Use for Computers and the Internet, Cambridge University Press, 2007
  5. S. Redman, English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate., Cambridge University Press, 2017

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Jolanta Bąk (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 00:05)