SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawna ochrona pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawna ochrona pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-24_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to ukierunkowanie przyszłego inżyniera na studiowanie ze zrozumieniem zagadnień prawnych bhp oraz interpretowanie przepisów dotyczących ochrony pracy; wykorzystywania przepisów dotyczących ochrony pracy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości i umiejętności rozumienia systemu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej, ergonomii i bhp.

Zakres tematyczny

Prawna ochrona pracy i jej znaczenie. Główne źródła prawnej ochrony pracy – ustawy, rozporządzenia, układy pracy, regulaminy, normy. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy. Schemat ochrony pracy w Polsce. Obowiązki pracodawcy i pracobiorcy w odniesieniu do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Akty prawa zharmonizowanego (dyrektywy ekonomiczne i społeczne) w odniesieniu do obowiązków dotyczących projektantów, konstruktorów, producentów i użytkowników środków produkcji w zakresie bhp. Profilaktyczna ochrona zdrowia – zapobieganie chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z pracą. Służba medycyny pracy jako element systemu ochrony pracy. Obowiązki szkoleniowe pracowników w zakresie bhp. Środki ochrony pracy. Szczegółowa ochrona pracy – analiza treści Ustawy „Prawo pracy”. Podstawowe obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Szczegółowa ochrona pracy – wzmożona ochrona pracy kobiet i młodocianych. Specjalna ochrona pracy osób niepełnosprawnych. Konsultacje w zakładzie pracy w zakresie bhp. Analiza społecznych i ekonomicznych skutków nieprzestrzegania przepisów ochrony pracy. Organy i instytucje uczestniczące w kontroli, kształtowaniu i realizowaniu zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Działalność kontrolna PIP. UDT i jego działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna i jej działania w zakresie ochrony pracy. Państwowa Straż Pożarna i jej działania kontrolno – prewencyjne.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych).

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, praca ze źródłem drukowanym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Skala ocen z kolokwium pisemnego - testowego Pkt ocena:

0-59 - 2,0
60-67 - 3,0
68-75 - 3,5
76-83 - 4,0
84-92 - 4,5
93-100 - 5,0

Literatura podstawowa

  1. Bukała W., BHP w szkole. Praktyczny poradnik z dokumentacją. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2008.
  2. BHP w firmie. Poradnik praktyczny. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2008, 2009.
  3. Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja europejska po zakończeniu negocjacji Polski z UE. Białystok 2003.
  4. Europeizacja polskiego prawa pracy. Red. W. Sanetra, Warszawa 2004.
  5. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.
  6. Promocja zdrowia w środowisku pracy, red. E. Kowal. Zielona Góra 2005.
  7. Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. O. S. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
  8. Ustawy: o Państwowej Inspekcji Pracy, o Dozorze Technicznym, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Promotor, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 00:53)