SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-43_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z  zagadnieniami dotyczącymi komputerowego wspomagania zarządzania środowiskiem.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki, zarządzania.

Zakres tematyczny

Wykład. Geneza, istota komputerowego wspomagania. Informacje podstawowe, pojęcie systemu, przepływ informacji w systemach zarządzania. Systemy informacji środowiskowej, bazy danych. Komputerowe wspomaganie zarządzania w zakresie ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym.

Laboratorium: Pozyskiwanie  informacji środowiskowej z baz danych,  przeprowadzanie symulacji, eksperymentów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja, pokaz.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, symulacje, studia przypadków z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie)

Laboratorium: ocena raportów. Ocena końcowa – średnia z ocen wykładu i laboratorium.

Ocena łączna z przedmiotu: ocena z wykładu (50%) i z laboratorium (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Dokumentacja programów komputerowych.
  2. Malina D., Konieczyński J., Ocena ekologiczna wybranych procesów produkcyjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
  3. Poskrobko  B. (red): Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007
  4. Tarnowski W. (red): Wspomaganie komputerowe CAD,CAM. Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca

1. Budnikowski  A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2019 10:44)