SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informacyjne zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informacyjne zarządzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-76_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką systemów informacyjnych, ich analizą, zadaniami i rolą w realizacji procesów zarządzania.

 

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki, Podstawy zarządzania.

 

Zakres tematyczny

Treść projektowa: Informacja jako element systemu gospodarczego. Sterowanie, regulacja i zarządzanie systemem gospodarczym. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Procesy informacyjne i systemy informacyjne. Potrzeby informacyjne - luka informacyjna. Zarządzanie informacją. Spójność, tajność, poufność i integracja informacji. Hurtownie danych. Data mining (eksploracja danych). Skomputeryzowane informacyjne systemy zarzadzania. Zintegrowane systemy zarządzania.

 

Metody kształcenia

Projekty: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Realizacja projektów i prezentacji.

Literatura podstawowa

  1. Bielecki W.T.: Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa, 2001.
  2. Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania. Red. naukowa Stanisław Wrycza i Jacek Maślankowski, PWN, Warszawa, 2019.
  3. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. A. W. Placet, Warszawa, 1999.
  4. Wstęp do informatyki gospodarczej. Praca zbiorowa pod redakcją  Anny Rokickiej - Broniatowskiej, Wyd. SGH, Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Bitkowska A.: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009. 
  2. Gryffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 2002.
  3. Szmit M.: Informatyka w zarzadzaniu. Wyd. Difin, Warszawa, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 12:24)