SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-43_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bezpieczeństwa z problematyką bezpieczeństwa technicznego, źródłach zagrożeń życia i zdrowia, zasadach postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa reprezentatywnych obiektów technicznych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii, fizyki, mechaniki technicznej, podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów i ergonomii, organizacji funkcjonowania systemów bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia w inżynierii bezpieczeństwa – potencjał zagrożeń, ryzyko i rozmiary strat wywołanych awarią, wypadek.
 2. Istota inżynierii bezpieczeństwa technicznego - bezpieczeństwo maszyn i urządzeń.
 3. Układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technicznego.
 4. Rozpoznanie wybranych technicznych źródeł czynników powodujących szkody i wypadek w odniesieniu do maszyn, urządzeń i narzędzi technicznych.
 5. Ogólne wymogi bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń.
 6. Mechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne.
 7. Współzależność między niezawodnością a zagrożeniem technicznym.
 8. Wpływ inżynierii bezpieczeństwa na rozwój i kształtowanie postępu w technice.
 9. Zagrożenia mechaniczne i strategia doboru technicznych środków ochrony.
 10. Odległości bezpieczeństwa, osłony, urządzenia ochronne i urządzenia zabezpieczające.
 11. Urządzenia do zatrzymania awaryjnego maszyn i urządzeń, odłączanie i rozpraszanie ich energii.
 12. Barwy, znaki i sygnały bezpieczeństwa.
 13. Instrukcje bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćw. - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza. Pokaz.

Prezentacja multimedialna. Projekt instrukcji bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnej prezentacji tematycznej na zadany temat z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu z jednakową wagą.

Zasady oceniania egzaminu pisemnego/ustnego

Ocena: 

2,0 – praca/odpowiedź z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 – praca/ odpowiedź słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 – praca/ odpowiedź przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 – praca/ odpowiedź dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 – praca/ odpowiedź ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 – praca/odpowiedź wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, na wysokim poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Markowski A., Zapobieganie stratom w przemyśle. Wyd. PŁ, Łódź 1999.
 2. Modern trends in ergonomics and occupational safety / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski, Ivana Tureková. Zielona Góra. Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.
 3. Gilewicz A., Gilewicz M., BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Warszawa 1996.
 4. Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. WNT, Warszawa 2008.
 5. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2012.
 6. Scientific and practical aspects of safety engineering / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski.  Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016.
 7. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Wybór przepisów. Tom III. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 8. Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie. Difin, Warszawa 2010.
 9. Słowiński B., Podstawy badań i oceny niezawodności systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999.
 10. Ustawy i Rozporządzenia tematycznie związane z problematyką prowadzonych zajęć.

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz. U. Nr 259, poz. 2170 z 2005 r.
 3. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka.
 4. Przyjaciel Przy Pracy.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).
 6. Dyrektywa Maszynowa WE.

Uwagi

Student przygotowuje projekt i wystąpienie ćwiczeniowe z zakresu instrukcji bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 21:20)