SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-48_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami zwiększenia wydajności pracy na drodze działań konstrukcyjnych, technologicznych organizacyjnych do
wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Pojęcie wydajności pracy. Czynniki wpływające na wydajność maszyn. Możliwości skrócenia czasów pracy maszyny i pracy ręcznej. Wymagania i tendencji rozwoju maszyn produkcyjnych. Podstawowe zespoły nowoczesnych maszyn produkcyjnych zapewniające zwiększenie wydajności. Możliwości technologiczne obrabiarek CNC, DNC, ASO etc. Sterowanie przebiegiem procesów technologicznych obróbki elementów maszyn. Możliwości intensyfikacji procesów obróbki. Wysokowydajne konstrukcji narzędzi skrawających i uchwytów. Nowoczesne technologie obróbki: wibracyjna, z podgrzewaniem, z dużymi prędkościami (HSC) itd. Zasady modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych w celu zwiększenia wydajności, dokładności, stabilności obróbki. Mechanizacja i automatyzacja procesów załadowczo-wyładowczych. Automatyzacja pomiarów powierzchni obrabianych.
Projekt. Zastosowanie poradników elektronicznych znanych firm (Sandvik Coromant, Prototyp, Güring, Seko, Wintoms i in.) do wyboru wysokowydajnych
narzędzi i parametrów obróbki. Projekt specjalistycznych przyrządów obróbkowych zapewniających zwiększenie wydajności obróbki i opracowanie doboru parametrów skrawania w zależności od rodzaju wytwarzanej części.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami. Praca zespołowa i indywidualna na komputerach podczas zajęć laboratoryjnych. Burza mózgów przy
rozpatrywaniu wybranych zagadnień na wykładach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia egzaminu z części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu. Wpisuje się ocenę średnią.

Projekt – warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.

Literatura podstawowa

  1. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000;
  2. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000;
  3. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2006;
  4. Przybylski L. Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami. Politechnika Krakowska, Kraków, 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa, WNT, 1998;
  2. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Warszawa, WNT, 2010;
  3.   Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
  4. Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa WNT, 2008;
  5. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 20:57)