SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS4b - Human exposure to various types of radiation - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS4b - Human exposure to various types of radiation
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-Prom.czł-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to understand the sources of various types of radiation and the degree of human exposure to it.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of physics and biophysics.

Zakres tematyczny

Division of radiation into ionizing and non-ionizing. Sources of radiation. The degree of human exposure to ionizing and non-ionizing radiation. Impact of ionizing and non-ionizing radiation on matter. Positive and negative effects of radiation.

Metody kształcenia

Lecture - presentation method (multimedia presentation)
Practice classes - discussion, analysis of available data, project execution

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Practice classes - carry out, presentation and pass the project on a given topic.

Lecture - write a final test and get 51% correct answers to pass the course

Literatura podstawowa

1. red. F. Jaroszyk, Biofizyka - podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2001.

2. red. M. Bryszewska, W. Leyko, Biofizyka dla biologów, PWN, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

1. L. Latanowicz, J. Latosińska, Promieniowanie UV a środowisko, Wydawnictwo WSP w Zielonej Górze, Zielona Góra 2000.

2. A.Z. Hrynkiewicz, Człowiek a promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001.

3. red. H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk, Diagnostyka i terapie fotodynamiczne. Urban i Partner, Wrocław 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Timoszyk (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 13:40)