SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS6a - Biotechnology in environmental protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS6a - Biotechnology in environmental protection
Kod przedmiotu 13.4-WB-OS2P-BT_oś-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Getting to know the bioprocesses, the type of bioreactors, enlarging the scale of processes, biological methods of sewage treatment, recovery of protein from biomass, safety rules of biotechnology and biorisks

Wymagania wstępne

Fundamentals of biotechnology, biology, chemistry.

Zakres tematyczny

The lectures Safety in the biotechnology science. The classification microorganisms in terms biorisks. Immobilized enzyme: production and application. Types of bioprocesses: biosynthesis, biotransformation, biohydrolysis, fermentation, bioleaching, biodegradation. Biotechnological reactors: types, principles of action, demands. Criteria change the scale biotechnological processes. Biological methods of wastewater treatment. Microbiology of activated sludge. The recovery of the protein from the biomass produced wastewater. Bioremediation of soils. Isolation of microorganisms from the environment resistant to heavy metals. Composting of waste. Microbial decomposition of materials. Disposal of solid waste.

he Laboratory classes. Microscopic examination of the activated sludge. Biological control methods composting process. Microbial decomposition of materials. Isolation of microorganisms from the environment resistant to heavy metals. Adsorption of metal cations by fungi.

Metody kształcenia

-feeding (lecture in the form of a multimedia presentation)

-practical (laboratory exercises in the form of experience with the use of equipment and facilities in the biotechnology laboratory

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lecture - the test is conducted in written form. It last 60 minutes and contains 5 opened questions. 60% points are required to get mark credit.

Laboratory - the condition for passing is to obtain positive marks from reports on all laboratory exercises and to write a final test (5 questions, 60 minutes, a positive grade - at least 60% of points).

Literatura podstawowa

  • Klimiuk E., M. Łebkowska. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN. 2003.
  • Błaszczyk M.K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN. 2007.
  • Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN. 1998.
  • Miksch K., Sikora J. Biotechnologia ścieków. PWN. 2010.
  • Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN. 2007.

Literatura uzupełniająca

  • Viesaurs U.E. Biotechnologia. Wyd. Naukowo-Techniczne. 1992.
  • Grzywacz R. Procesy i reaktory biochemiczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. 1993.
  • Russel S. Biotechnologia. PWN.1990.
  • Twardowski T. Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Edytor Poznań. 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 10:32)