SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

OS14b - Synanthropization of plant cover - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu OS14b - Synanthropization of plant cover
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-sz.rośl.-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Dmytro Iakushenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire by the student theoretical and practical knowledge about the processes of synanthropization occurring in the flora and vegetation of Poland, with special emphasis on the plant cover of cities and invasions of synantropic plants on protected areas.

Wymagania wstępne

Basic knowledge on botany and ecology.

Zakres tematyczny

Synanthropization of plant cover – basic concepts. Anthropopressure. Concept of hemeroby. Classifications of the synanthropic plants. Apophytes. Neophytes. Plant invasions. Synanthropic vegetation. Anthropogenic transformation of the plant communities and vegetation complexes. Specifics on plant cover in human settlements. Urban flora.

Metody kształcenia

LECTURE - feeding method: in the form of a multimedia presentation.

LABORATORIES - practical: laboratory training using plant material and softwear

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The credit is given basing on the positive results of the written test (consists of open and closed questions; the positive result is based on a positive evaluation of a minimum 60% of the questions), and positive evaluation of the multimedia presentation on given topic. 

Literatura podstawowa

  1. Sudnik-Wójcikowska B., Koźniewska B. 1988. Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej. Wydawnictwo UW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

  1. Faliński J.B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16. Seminarium Geobotanicum 10: 3-31.
  2. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Mirek Z. 1981. Problemy klasyfikacji roślin synantropijnych. Wiadomości Botaniczne 25 (1): 45-54.
  4. Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi: historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Sukopp H. 2006. Apophytes in the flora of Central Europe. Polish Botanical Studies 22: 473-485.
  6. Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dmytro Iakushenko (ostatnia modyfikacja: 17-05-2019 12:09)