SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury francuskiej I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury francuskiej I
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRMP-HLT1-Ć-S14_genHZYCA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi arcydziełami literatury francuskiej okresu od średniowiecza do końca XVIII w.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Literatura francuska od średniowiecza do w. XVIII.  Epika rycerska średniowiecza: Pieśń o Rolandzie. Powieść dworska: Dzieje Tristana i Izoldy. Poezja Villona. Gargantua i Pantagruel jako wyraz humanizmu Rabelais’go. Poezja Plejady (Ronsard). Montaigne i jego Próby. Myśli Pascala. Tragedia klasyczna: Corneille i Racine. Komedie Moliera. Bajki La Fontaine’a. Listy perskie Monteskiusza. Opowiastki filozoficzne Woltera: Kandyd. Komedia Beaumarchais’go: Cyrulik Sewilski.

Metody kształcenia

Metoda tekstu przewodniego, analiza i interpretacja tekstu w formie dyskusji, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia redakcyjne i tłumaczeniowe, ilustracja muzyczna, wsparcie analizy dokumentem ikonograficznym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu: egzamin

Zaliczenie ćwiczeń: Wykazanie się podczas ćwiczeń znajomością wskazanych w rubryce „literatura podstawowa” tekstów literackich w stopniu oznaczającym osobisty kontakt z dziełem.

Literatura podstawowa

Chanson de Roland (fragm.)

Le Roman de Tristan et Yseut, selon Joseph Bédier

François Villon: Ballade des dames du temps jadis

François Rabelais: Gargantua et Pantagruel (fragm.)

Pierre Ronsard: Mignonne, allons voir si la rose ; Quand vous serez bien vieille

Michel de Montaigne: Les Essais (fragm.)

Corneille : Le Cid

Racine: Phèdre

Molière: L’Avare

La Fontaine : La Cigale et la Fourmi

Montesquieu : Lettres persanes (fragm.)

Voltaire: Candide

Beaumarchais: Le Barbier de Séville

Literatura uzupełniająca

Arcydzieła francuskiego średniowiecza. Przedmowa i wstępy  krytyczne Zygmunt Czerny, PIW, 1968

Anne Berthelot, François Cornilliat: Littérature Moyen âge - XVIe siècle, Textes et documents, coll. Henri Mitterand, Paris, Nathan, 1988,

Claude Puzin, Henri Mitterand, Littérature XVIIe siècle. Textes et  documents,, coll. Henri Mitterand, Paris, Nathan, 1987.

Michel et Jeanne Charpentier: Littérature XVIIIe siècle. Textes et  documents,, coll. Henri Mitterand, Paris, Nathan, 1987

A. Lagarde et L. Michard: Moyen âge, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Paris, Bordas

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 16:45)