SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rzeczoznawca majątkowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rzeczoznawca majątkowy
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-rzecz.maj.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 114
(w tym jako e-learning)
7,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny: RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego, Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych Wycena nieruchomości zurbanizowanych, Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości, Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny, Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami, Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych, Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, Wycena masowa, Dokumentacja procesu wyceny, Doradztwo na rynku nieruchomości

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 18:13)