SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innovation Systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innovation Systems
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-IS-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Dzikowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire basic knowledge about the structure and functioning of innovation systems and their shaping factors.

Wymagania wstępne

---

Zakres tematyczny

Economics of innovation and economics of the innovation process, types of innovative processes in industry. Different aggregations of innovation systems. The theory of clusters. Institutional and neo-institutional theories of companies in innovative systems. Methodological principles of constructing innovative strategies in the European Union. Sources of funding. The best policies in unitary, federative and regional countries, including EU countries, the United States and Japan. Determinants of innovation in developing and developed countries. Analysis of national, regional and sectoral innovation systems. Analysis of selected determinants of innovativeness of innovation systems.

.

Metody kształcenia

Lecture: multimedia presentation with conversational elements.

Exercises: case study, multimedia presentation, project method, group work.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Completion of the course follows the project (100%).

Literatura podstawowa

Lundvall, B.A., National Systems of Innovation, London, 1992

Nelson, R.R., National Innovation Systems, London, 1993

Freeman, C., Technology Policy and Economic Performance, London,1987

Edquist, C., Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organizations, London, 1997

OECD, Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris, 2005

Literatura uzupełniająca

Malerba, Sectoral Systems of Innovation and Production, 2002

Cooke et al., Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions, 1997

Uwagi

Lecturer: p.dzikowski@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 14:12)