SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura i media - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura i media
Kod przedmiotu 08.9-WH-DiksD-KiM-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: Student posiada wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego, funkcjonowania instytucji kultury, ośrodków życia kulturalnego oraz sposobów animacji kultury, zna gatunkowe formy publicystyki i krytyki kulturowej oraz sposoby promocji i upowszechniania kultury za pośrednictwem mediów, dysponuje wiedzą na temat kulturotwórczej roli mediów, zna terminologię niezbędną w pracy dziennikarza kulturowego oraz podstawy warsztatu dziennikarza kulturowego.

Umiejętności: Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w pracy dziennikarskiej, samodzielnie planuje i realizuje projekty dziennikarskie dotyczące życia kulturalnego, redaguje teksty dziennikarskie dotyczące życia kulturalnego.

Kompetencje: Student czynnie uczestniczy w życiu medialnym i kulturalnym, jest świadomy opiniotwórczej roli mediów oraz znaczenia pracy dziennikarskiej w upowszechnianiu
i promowaniu zjawisk kultury.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Sposoby funkcjonowania i zakres działania instytucji kultury Ośrodki życia kulturalnego: funkcje, zakres działalności, sposoby promocji. Strategie animacji kultury. Partycypacja
w kulturze. Kulturotwórcza funkcja mediów. Gatunkowe formy publicystyki i krytyki kulturowej. Analiza wybranych tekstów publicystycznych i krytycznych na temat współczesnej kultury polskiej. Promocja kultury w mediach, w tym w nowych mediach.  Wpływ mediów społecznościowych na promocję kultury i uczestnictwo w kulturze. Media
a umasowienie kultury. Rola dziennikarstwa w promowaniu i upowszechnianiu kultury regionalnej i lokalnej. Specyfika regionalnych i lokalnych szczebli życia kulturalnego.

Metody kształcenia

Opis podający, opis wyjaśniający, dyskusja, studium przypadku, analiza tekstu źródłowego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. J. Adamowski, O warsztacie dziennikarskim, Warszawa 2002.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 3. Media regionalne i lokalne w praktyce, red. P. Kuca, Kraków 2011.
 4. K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Bydgoszcz-Warszawa 2006.
 5. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport z badań, praca zbiorowa, Warszawa 2010.
 6. J. Sławinski, Funkcja krytyki literackiej, [w:] tegoż, Język, dzieło, tradycja, Warszawa 1963.
 7. J. Szulborska-Łukaszewicz, Instytucje kultury w Polsce – specyfika ich organizacji
  i finansowania
  , „Zarządzanie w Kulturze” 2012, t. 13, nr 4.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000, Katowice 2005.
 2. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
 3. A. Roguska, Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Kraków 2012.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 13:57)