SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzaje dziennikarstwa III (dziennikarstwo sportowe) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzaje dziennikarstwa III (dziennikarstwo sportowe)
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-RDSpo-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa sportowego oraz statusem i profilem dziennikarza sportowego, z problemami tego rodzaju dziennikarstwa oraz perspektywami jego rozwoju.

Umiejętności: kształcenie i rozwijanie technik wypracowanych przez dziennikarzy sportowych w celu zdobywania, opracowywania i prezentowania materiałów sportowych w tradycyjnych środkach masowego komunikowania (prasa, radio telewizja) oraz wyzwań stawianych przez nowe media.

Kompetencja: uwrażliwienie studenta na mechanizmy wielkich sportowych widowisk medialnych, uświadomienie znaczenia sportu i dziennikarstwa sportowego jako czynnika integrującego (lokalne) społeczności.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Dziennikarstwo sportowe – historia i współczesność. Najsłynniejsi komentatorzy sportowi. Specyfika warsztatu dziennikarza sportowego – źródła informacji, sposoby i formy publikacji. Gatunki dziennikarstwa sportowego. Dziennikarstwo sportowe w internecie i w tradycyjnych mediach. Studium przypadku: analiza lokalnej publicystyki sportowej.

Metody kształcenia

Metody warsztatowe obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące specyficzne kompetencje dziennikarskie (poznawcze, językowo-stylistyczne, argumentacyjne, konwersacyjne, techniczne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje portfolio, w którym gromadzi materiały z zakresu określonego rodzaju dziennikarstwa. Zakłada się, że część z tych materiałów zostanie opublikowana. Portfolio zaś ma służyć jako prezentacja dorobku dla przyszłego pracodawcy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena materiałów i staranności wykonania portfolio.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

 1. Andrews P., Dziennikarstwo sportowe, Kraków 2009.
 2. Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa 2010.
 3. Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2014.
 4. Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.
 5. Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.
 6. Ostrowski A., Dziennikarstwo sportowe, Wrocław 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007
 2. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 3. Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.
 4. Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 15:43)