SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Terapia behawioralna w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Terapia behawioralna w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-TBA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Marzena Ganczar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedstawienie tożsamości naukowo-pojęciowej terapii behawioralnej. Scharakteryzowanie celów i zasad terapii behawioralnej z osobą ze spektrum zaburzeń autystycznych. Przedstawienie technik behawioralnych służących do nauki nowych umiejętności. Ukazanie technik behawioralnych  służących redukcji zachowań niepożądanych u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji prowadzonej podczas pracy metodą behawioralną.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat spektrum zaburzeń autystycznych

Zakres tematyczny

 

ĆWICZENIA:

Teoretyczne podstawy terapii behawioralnej. Mity związane z terapią behawioralną. Cele i zasady terapii behawioralnej. Diagnoza behawioralna i budowanie programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia z autystycznego spektrum zaburzeń. Klasyfikacja technik behawioralnych wykorzystywanych w nauce nowych umiejętności osób ze spectrum autyzmu. Podstawowe narzędzia behawioralne wykorzystywane w eliminowaniu zachowań niepożądanych. Znaczenie prowadzenia dokumentacji w terapii behawioralnej.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenia praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie z ćwiczeń: praca pisemna (opracowanie behawioralnego programu  edukacyjno – terapeutycznego na podstawie diagnozy behawioralnej osoby z autyzmem)

Ocena ostateczna: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa

 1. Azrin N. H., Besalel V., Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję, Gdańsk 2000.
 2. Bąbel P., Ostaszewski P., Suchowierska M., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Gdańsk 2012.
 3. Lovaas I. O., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1993.
 4. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem, red. C. Maurice, Warszawa 2000.
 5. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Gdańsk 2016

Literatura uzupełniająca

 1. Ayllon T., Jak stosować gospodarkę żetonową i system punktowy, Gdańsk 2000.
 2. Hall R. V., Hall M. L., Jak stosować wzmocnienia, Gdańsk 2000.
 3. Esveldt-Dawson K., Jak utrwalać wyuczone zachowanie, Gdańsk 2000.
 4. Striefel S., Jak uczyć poprzez modelowanie i imitację, Gdańsk 2000.
 5. Hall R. V., Hall M. L., Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę”, Gdańsk 2000,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 15:32)