SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykorzystanie analizy transakcyjnej w terapii uzależnień behawioralnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykorzystanie analizy transakcyjnej w terapii uzależnień behawioralnych
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-WAT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

W trakcie zajęć uczestnicy poznają, czym jest analiza transakcyjna, jakie są jej podstawowe założenia, filozofia, metody pracy oraz nauczą się, w jaki sposób wykorzystywać to podejście w pracy z klientem z problemem uzależnienia od czynności.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

  1. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Model funkcjonalny. zastosowanie w diagnozie, pomocy psychologicznej i psychoterapii. Kontrakt jako narzędzie pracy.
  2. Osobowość w analizie transakcyjnej, czyli model strukturalny– diagnoza klienta.
  3. Typy transakcji i zasady komunikacji . Ekonomia znaków rozpoznania czyli metody pracy z klientem w obszarze uzależnień.
  4. Skrypt życiowy i nierozpoznania. Koncepcja pracy nad wpływami historii życia klienta w jego aktualne funkcjonowanie.

Metody kształcenia

Warsztat z ćwiczeniami praktycznych umiejętności pomagania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie obserwacji uczestników zajęć trakcie zajęć, ich aktywności, gotowości do wykonywania różnych działań, pracy nad sobą.

Literatura podstawowa

 Berne E. (1992). W co grają ludzie? Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca

Na bieżąco podawana przez osobę prowadzącą.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:08)