SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej
Kod przedmiotu 04.9-WH-FGP-EP-Ć-S14_pNadGenKK5Q0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z terminologią ekonomiczną i prawniczą. Celem dodatkowym jest również przygotowanie studenta do pracy w sferze biznesu i w roli tłumacza. Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów ze słownictwem ekonomicznym i prawniczym, systemami gospodarczymi, formami działalności gospodarczej oraz z różnymi rodzajami form rozliczeń finansowych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Zakres zagadnień tematycznych przewiduje szerokie spektrum tematów między innymi: forma i prezentacja firmy/przedsiębiorstwa, system polityczno-gospodarczy i administracyjny, marketing, handel wewnętrzny i zagraniczny, reklama, zawieranie umów, negocjacje, prawo pracy. Studenci zostaną zapoznani z wzorami podstawowych pism handlowych oraz posiądą umiejętność samodzielnego ich sporządzania.

Metody kształcenia

Metody: komunikacyjna, aktywizująca oraz elementy metod podających. Formy pracy: frontalna, w parach, w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie: aktywny udział w zajęciach, kolokwia.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 • Burda Urszula, Dickel Agnieszka, Oplińska-Szkiełko Magdalena, Arbeitsrecht, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Burda Urszula, Dickel Agnieszka, Oplińska-Szkiełko Magdalena, Staatsordnung und politisches System, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Burda Urszula, Dickel Agnieszka, Oplińska-Szkiełko Magdalena, Wirtschaftsordnung, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Burda Urszula, Dickel Agnieszka, Oplińska-Szkiełko Magdalena, Verwaltungsordnung, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Burda Urszula, Dickel Agnieszka, Oplińska-Szkiełko Magdalena, Europäische Union, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Burda Urszula, Dickel Agnieszka, Oplińska-Szkiełko Magdalena, Steuersystem, C.H.Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 • Kafka W., Majkiewicz A., Ziemska J., Zubik K., Aktuelles zur Wirtschaft und Politik Polens. Unterrichtsbuch, C.H.Beck, Warszawa 2008. C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • L. Bednarski, „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”. PWE, 2007.
 • G. Gołębiowski, A. Tłaczała, „Analiza finansowa w teorii i praktyce”, Difin, Warszawa 2009.
 • G.K. Świderska, „Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera”, Difin, Warszawa 2009.
 • W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006.
 • P. Kaczmarek (red.), Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009.
 • J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007.
 • P. Winczorek, Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:12)