SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-WJZ-Ć-S14_pNadGenVZXF1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot kierowany jest do studentów pierwszego roku studiów nie posiadających teoretycznego przygotowania lingwistycznego. Kurs objaśnia podstawowe pojęcia językoznawstwa, syntetycznie prezentuje strukturę języka i główne problemy metodologiczne lingwistyki; wypracowuje umiejętność analizy języka na wszystkich poziomach jego struktury, jak również umiejętność odniesienia ogólnej teorii lingwistycznej do opisu języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

brak wymagań

Zakres tematyczny

 • Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa. Obiekt i przedmiot językoznawstwa. Działy językoznawstwa.
 • Pojęcie języka naturalnego. Definicja języka. Język a mówienie. Pochodzenie języka.
 • Znaki i ich klasyfikacja.
 • Teoria F. de Saussure'a.
 • Akt komunikacyjny. Funkcje znaków językowych.
 • Hierarchiczna budowa języka.
 • Budowa i funkcje podsystemu fonologicznego. Definicja fonemu i dźwięku.
 • Podsystem morfologiczny. Definicja morfemu. Typy morfemów i ich klasyfikacje. Słowotwórstwo a fleksja.
 • Podsystem składniowy. Reguły składniowe: obraz ogólny.
 • Podsystem leksykalno-semantyczny. Definicja słowa. Trójkąt semantyczny. Problem istoty i natury znaczenia. Relacje semantyczne między leksemami. Pojęcie synonimii, antonimii, homonimii, polisemii, hipo- i hiperonimii.
 • Słownictwo jako interpretacja świata. Typy znaczenia leksemów.
 • Typy badań porównawczych. Uniwersalizm i relatywizm językowy
 • Zasady klasyfikacji genealogicznej języków. Ogólna charakterystyka języków germańskich.
 • Relacja między językiem, mową i pismem. Ewolucja rodzajów pisma.

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca, praca z tekstem źródłowym, praca z książką, dyskusja, ćwiczenia kreatywne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kontrola wyników i stopnia osiągnięcia założonych celów odbywa się na podstawie kolokwium semestralnego. Techniki testowania dotyczą np. opracowania i wygłoszenia wypowiedzi, pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału, analizy i interpretacji ukazanych fenomenów językowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. R. Bergmann, P. Pauly, S. Stricker, Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg  2005.
 2. A. Linke, M. Nussbaumer, P. R. Portmann, Studienbuch Linguistik. Tübingen 2004.
 3. H. Vater, Einführung in die Sprachwissenschaft, Paderborn 2002.
 4. Lucyna Wille, Radosław Maziarz, Einführung in die Sprachwissenschaft, Rzeszów 2012.
 5. E. Żebrowska, Y. Dovhopolyy, Linguistik: eine Einführung für Germanistikstudenten, Olsztyn 2009.

Literatura uzupełniająca

 • P. Ernst, Germanistische Sprachwissenschaft, Wien 2004.
 • W. Franke, Einführung in die Sprachwissenschaft: in 100 Fragen und Antworten, Hamburg 1996.
 • H. Gross. Einführung in die germanistische Linguistik. München 1998.
 • W. Kürschner, Taschenbuch Linguistik: ein Studienbegleiter für Germanisten, Berlin 2007.
 • A. Lüdeling, Grundkurs Sprachwissenschaft, Stuttgart 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:44)