SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do literaturoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do literaturoznawstwa
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-WLIT-Ć-S14_pNadGenTLOKK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Andriej Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznać studentów z metodami pracy z tekstem literackim, z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii literaturoznawczej oraz z gatunkami tekstów. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawy literaturoznawstwa, podstawowe pojęcia związane z tematem, metodologia badań tekstów literackich;

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe zawierające zadania teoretyczne i praktyczne.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 • M. Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2006.
 • B. Jeßing, R. Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, J.B. Metzler, Stuttgart, 2003.
 • J. Vogt, Einladung zur Literaturwissenschaft, W. Fink Verlag, München, 1999. 

Literatura uzupełniająca

 • J. Schulte-Sasse, R. Werner. Einführung in die Literaturwissenschaft, Wilhelm Fink Verlag, München, 1997.
 • D. Harth; P. Gebhardt, Erkenntnis der Literatur: Theorien, Konzepte, Methoden der Literaturwissenschaft, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, München, 1982.
 • N. Werber, Literatur als System: zur Ausdifferenzierung literarischer Kommunikation, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1992.
 • O. Jahraus, Literaturtheorie: Theoretische und methodische Grundlagen der Literaturwissenschaft, Francke, Tübingen; Basel, 2004.
 • C. F. Köpp, Literaturwissenschaft: Literaturwissenschaftstheorie, Forschungssystematik und Fachsprache, Akademie Verlag, Berlin, 1980.
 • T. Eicher; V. Wiemann, Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2001.
 • B. J. Dotzler; P. Moucha, Grundlagen der Literaturwissenschaft: Exemplarische Texte, Böhlau Verlag, Köln, 1999.
 • H. L. Arnold; H. Detering, Grundzüge der Literaturwissenschaft, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2003.
 • M. Linz, High Noon: Literaturwissenschaft als Medienwissenschaft, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1983.
 • S. J. Schmidt, Literaturwissenschaft und Systemtheorie: Positionen, Kontroversen, Perspektiven, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1993.

Uwagi

Brak uwag.


Zmodyfikowane przez dr Andriej Kotin (ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 18:25)