SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka opisowa języka niemieckiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka niemieckiego I
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-GO1-W-S14_pNadGenU4Q43
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Michaił Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu gramatyki opisowej języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii oraz wiedzy o funkcjonowaniu systemów kategorii gramatycznych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot gramatyki opisowej i miejsce teorii gramatyki w językoznawstwie. Podstawowe pojęcia teorii gramatyki: słowoforma, morfem, kategoria gramatyczna, paradygmat odmiany form gramatycznych. Struktura morfologiczna słowoform. Morfologia i składnia. Deklinacja i koniugacja. Części mowy i części zdania. Charakterystyka poszczególnych części mowy i ich kategorii gramatycznych. 

Metody kształcenia

wykład tradycyjny, ćwiczenia z tekstem, 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

egzamin ustny

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart: Metzler 2013.  

Helbig, Gerhard / Buscha, Joahim: Deutsche Grammatik. Lehrbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig - Stuttgart: Langenscheidt & Klett 2011.

 

 

Literatura uzupełniająca

Darski, Józef: Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz. Frankfurt: Peter Lang Verlag 2012.

Darski, Józef: Gramatyka niemiecka z uwagami konfrotatywnymi. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM 2014.

Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. 3. Aufl. Heidelberg: Groos 1996.

DUDEN. Bd. 4. Die Grammatik. Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim: IDS 1995.

Zifonun, Gisela (Hrsg.). Grammatik der deutschen Sprache in 3 Bdn. Berlin-New York: de Gruyter 1997.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 19:36)