SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-HLT1-W-S14_pNadGenSGLLZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Blok zajęć z historii literatury niemieckiej okresu oświecenia oraz Klasyki Weimarskiej (wykłady oraz ćwiczenia) ma na celu przybliżenie studentom aspektów związanych z życiem literackim, kulturowym oraz szkołami filozoficznymi w Niemczech od XVIII do początku XIX wieku. Zaprezentowane zostaną sylwetki twórców i myślicieli, omówiony zostanie szeroki kontekst historyczny, który zostanie powiązany z przejawami literackimi. Analiza (interpretacja) poszczególnych tekstów z listy lektur obowiązkowych oprócz tego rozbuduje kompetencje językowe słuchaczy biorących czynny udział w prowadzonych dyskusjach.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wachlarz tematyczny sięgający początków XVIII wieku (oświecenie, okres burzy i naporu) po pierwsze dziesięciolecie XIX wieku (Klasyka Weimarska) obejmuje m.in. przedstawienie: tła historycznego poszczególnych okresów oraz najważniejszych odkryć technologicznych, szkół filozoficznych (Kant, Leibniz, Wolff, Thomasius), szkół poetologicznych („Szwajcarzy”), nurtów literackich, rozwoju gatunków (bürgerliches Trauerspiel, Abenteuerroman, Bildungsroman, ody i ballady), pisarzy (Lessing, Lenz, Schiller, Goethe), naświetlenie rynku wydawniczego (gazety, czasopisma, wzrost czytelnictwa, tzw. kobiece salony).

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat/projekt, klasyczna metoda problemowa, analiza tekstów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, argumentacja, umiejętność interpretacji tekstów literackich), zaliczenie pisemnych form sprawdzenia wiedzy z zakresu znajomości lektur (kolokwia), obecność na wykładach, zdanie egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 90 130
Łącznie 180 180
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

1) corocznie aktualizowana lista lektur obowiązkowych

2) treści przekazywane podczas wykładów

3) Martini, Fritz: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1991.

4) Beutin, Wolfgang (Hrsg.): Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992.

Literatura uzupełniająca

Bahr, Erhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur (Bd. 1–3). Tübingen 1987.

Best, Otto F. (Hrsg.): Deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung. Bd. 5: Aufklärung und Rokoko. Stuttgart 1998.

Conrady, Karl Otto (Hrsg.): Deutsche Literatur zur Zeit der Klassik. Stuttgart 1977.

Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Stuttgart 1999.

Müller-Michaels, Harro (Hrsg.): Deutsche Dramen. Interpretationen zu Werken von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Königstein 1985.

Wessels Hans-Friedrich: Aufklärung. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch. Königstein 1984.

Wilpert, Gero v.: Deutsches Dichterlexikon. Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch zur deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 18:36)