SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki mediów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki mediów
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-JNM-Ć-S14_pNadGenKK4D0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Andriej Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze specyfiką współczesnego języka niemieckiego używanego w mediach, takich jak: niemieckojęzyczne serwisy radiowe, telewizyjne, portale internetowe, blogi oraz prasa. Podczas zajęć i w czasie pracy domowej studenci pozyskują i pogłębiają wiedzę nt. języka mediów i reklamy, z charakterystycznymi dla tego typu języka zwrotami, strukturami i formami wypowiedzi oraz typami tekstu języka mówionego i pisanego. Celem jest również osiągnięcie wyższych kompetencji w czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem tekstów medialnych w oryginale, a także doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia różnych form dziennikarskich, także z wykorzystaniem komputera (umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych).

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Zakres tematyczny

Czytanie ze zrozumieniem, omawianie, prezentacja i samodzielne tworzenie tekstów typowych dla niemieckiego języka nowoczesnych mediów. Zapoznawanie uczestników z różnymi rodzajami niemieckojęzycznych dziennikarskich typów tekstu w formie akustycznej i wizualnej – wiadomości, reportaży, wywiadów, krytyk, polemik, reklam, filmów itp. Tworzenie prezentacji multimedialnej z zachowaniem form i stylu charakterystycznego dla języka mediów.

Metody kształcenia

Metoda wykładowa, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), pogadanka, pokaz, metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, dyskusja okrągłego stołu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie domowych prac pisemnych, ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej / referatu / pracy pisemnej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 50
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. H. Burger, Mediensprache: eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien, Berlin 2005.
  2. P. Schlobinski (red.), Von *hdl* bis *cul8r* : Sprache und Kommunikation in den Neuen Medien, Mannheim 2006.
  3. U. Schmitz, Sprache in modernen Medien : Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen, Berlin 2004.

Literatura uzupełniająca

Niemieckojęzyczne teksty internetowe.
Niemieckojęzyczne teksty prasowe z periodyków: Deutschland, Deutsche Sprachwelt, Deutsch aktuell, Fremdsprache Deutsch i in.

Uwagi

Brak uwag.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 20:09)