SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja gospodarcza I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja gospodarcza I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-KG1-Ć-S14_pNadGenSXONM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Marek Biszczanik
 • dr Marek Dolatowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami i specyfiką języka niemieckiego używanego w typowych sytuacjach biznesowych, związanych z działalnością gospodarczą, pracą w firmach, biurach i instytucjach, w kontaktach z klientem - zarówno w typach tekstów języka pisanego, jak i mówionego. Studenci mają zapoznać są z podstawowymi pojęciami znajdującymi zastosowanie w językowych sytuacjach biznesowych, marketingowych, handlowych itp. Pośrednim celem zajęć jest unaocznienie studentom różnic i podobieństw występujących w wyżej wymienionych typach tekstów w językach polskim i niemieckim, a także w ramach języka niemieckiego – pomiędzy typami tekstu charakterystycznymi dla sytuacji związanych i nie związanych z życiem gospodarczym. Celem zajęć jest również rozumienie i samodzielne tworzenie tekstów typowych dla poszczególnych sfer życia gospodarczego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

Podstawowe typy tekstu charakterystyczne dla języka gospodarczego i używane w następujących sytuacjach językowych bądź tłumaczeniowych: nawiązywanie kontaktów gospodarczych, prowadzenie rozmów handlowych w codziennych sytuacjach w firmie, prezentacja oferty biznesowej, prowadzenie rozmów handlowych podczas
imprez targowych, sporządzanie umów handlowych, dokonywanie zamówień, dokonywanie i przyjmowanie zleceń, itp.

Metody kształcenia

Metoda tekstu przewodniego, praca z tekstem, metoda sytuacyjna, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia tłumaczeniowe.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach, ewentualne kolokwia, zaliczenie końcowe.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 • F. Bäumchen, Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer, Ismaning 1992.
 • S. Bęza, A. Kleinschmidt, Deutsch im Büro, Warszawa 2002.
 • C. Braun, W. Brüggemann, W. Weermann, Wirtschaft auf Deutsch, Stuttgart 2001.
 • V. Eismann, Wirtschaftskommunikation Deutsch. Band 1 und 2, Berlin, München 2004.
 • M. Ganczar, P. Gębal, Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, Poznań 2007.

Literatura uzupełniająca

 • S. Bęza, Blickpunkt Wirtschaft. Bd. 1, Bd. 2, Warszawa 2001.
 • G. Groh, V. Schröer, Sicher zur Bürokauffrau zum Bürokaufmann, Rinteln 1994.
 • W. Rittershofer, Wirtschaftslexikon, München 2000.
 • E. Białek, J. Kos, Niemiecki list handlowy, Wrocław 1996.
 • G. Haensch, F. Lopez-Casero: Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen, Ismaning 1989.
 • C. Lissok, Teste Dein Wirtschaftsdeutsch! Berlin 1991.
 • M. Riegler-Poyet: Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Berlin 2000.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:14)