SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o regionie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o regionie
Kod przedmiotu 07.1-WH-FGP-WR-Ć-S14_pNadGen23IZ2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przybliżenie dziejów Środkowego Nadodrza potocznie nazywanego Ziemią Lubuską w szczególności historii Zielonej Góry (niem. Grünberg i. Schlesien) oraz najbliższego regionu. Ukazana ma zostać również społeczna oraz geograficzna różnorodność regionu, jego zafarbowanie etniczne oraz zakorzenienie kulturowe. Zajęcia będą prowadzone w języku niemieckim, by nie tylko zgłębić niemiecką historię interesującego obszaru, lecz również opanować słownictwo historyczne i rozwijać umiejętność wypowiadania się nt. swojej „małej ojczyzny” w języku obcym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zarys historii regionu Środkowego Nadodrza oraz miasta Zielona Góra począwszy od XIII wieku po czasy teraźniejsze. W związku z niemiecką historią miasta Zielona Góra przedstawione zostaną w sposób interaktywny najważniejsze aspekty z jej rozwoju (przemysł, kultura, tradycja winiarska). Szczególny akcent położony zostanie na „miejsca tożsamości” w architekturze miejskiej oraz na wybitne postaci, jak F. Förster czy O.J. Bierbaum, którzy przyczynili się nie tylko do dorobku naukowego i kulturalnego miasta, ale również do całego obszaru niemieckojęzycznego.

Metody kształcenia

metoda wykładowa, praca w grupach, referat w formie pokazu Power Point, portfolio, praca ze źródłem historycznym

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie wypowiedzi ustnej, przygotowanie prezentacji w Power Point (referat), przygotowanie portfolio

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 60
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

M. Ostrowski (red.), Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości / Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit, Zielona Góra 1999.

W.  Strzyżewski (red.), Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta do końca XVIII wieku, tom 1, Zielona Góra 2011.

E. Clauss (red.), Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien, Heusenstamm 1971.

W. Irgang, W. Bein, H. Neubach, Schlesien. Geschichte, Kultur und Wirtschaft, Köln 1995.

J. Bahlcke, Schlesien und die Schlesier, München 1996.

Literatura uzupełniająca

J.P. Majchrzak, Na tropach dawnej Zielonej Góry. Opowieść o mieście, Zielona Góra 1993.

A. Worobiec, Zielona Góra – miasto i województwo, Zielona Góra 1995.

K. Bartkiewicz (red.), Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII-XX wiek), Zielona Góra 1998.

W. Strzyżewski, Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993.

B. Bielinis-Kopeć, Zabytki Zielonej Góry, część 1, Zielona Góra 2003.

P. Bartkowiak, J. Kuczer, D. Kotlarek (red.), Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, Zielona Góra 2009.

Z. Kłodnicki (red.), Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur, Wrocław 2000.

M. Hałub, A. Mańko-Matysiak (red.), Śląska republika uczonych (tom 1 oraz tom 2), Wrocław 2004 oraz 2006.

M. Goliński (red.), Dolny Śląsk. Monografia historyczna, Wrocław 2006.

W. Engel, N. Honsza (red.), Kulturraum Schlesien. Ein europäisches Phänomen, Wrocław 2001.

P. Chmiel, Z. Wąsik (red.), Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre, Wrocław 2010.

K. Ullmann (red.), Schlesien-Lexikon, Mannheim 1980.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Wolfgang Brylla (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 19:24)