SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury niemieckiej: romantyzm - Vormärz - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury niemieckiej: romantyzm - Vormärz
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-HLT2-Ć-S14_pNadGenQB4RZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Andriej Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

- Dostarczenie i utrwalenie wiedzy o najważniejszych założeniach artystycznych i filozoficznych oraz tle historyczno-kulturowym twórczości niemieckich romantyków i autorów epoki przed rewolucją marcową.

- Doskonalenie procesu samodzielnej oraz grupowej pracy z tekstem literackim.

- Wyćwiczenie umiejętności w zakresie rozumienia oraz analizy dzieła literackiego pod względem strukturalnym, interpretacyjnym oraz kulturowym.

 

Wymagania wstępne

- Znajomość  języka  docelowego  na  poziomie zaawansowanym.

- Tworzenie ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku docelowym.

- Produktywna (tj. aktywna) znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych.

- Podstawowa wiedza o historii i kulturze Niemiec.

- Umiejętność pracy w grupie.

Zakres tematyczny

Teksty teoretyczne (eseje, fragmenty, artykuły) i literackie (baśnie, opowiadania, powieści, wiersze, sztuki teatralne) z okresu końca 18-go i pierwszej połowy 19-go wieku, przedstawiające najważniejsze cechy wczesnego i późnego niemieckiego romantyzmu oraz czasów "Vormärz".

Metody kształcenia

- Praca z tekstem literackim.

- Dyskusja.

- Praca w grupach.

- Opis wyjaśniający.

- Opis podsumowujący.

- Prezentacja multimedialna.

- Wyświetlanie filmów dokumentalnych oraz filmowych adaptacji omawianych dzieł literackich.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, test pisemny, egzamin ustny.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

 • Ludwig Tieck: Der blonde EckbertDer gestiefelte KaterDie Elfen. Wybrane wiersze.
 • Novalis: Hymnen an die Nacht. Wybrane wiersze.
 • Friedrich Schlegel: Lucinde (fragmenty).
 • Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Wybrane wiersze.
 • Friedrich de la Motte Fouque: Undine.
 • Joseph von Eichendroff: Aus dem Leben eines Taugenichts. Wybrane wiersze.
 • Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas.
 • Heinrich von Kleist: Das Bettelweib von Locarno.
 • Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. Wybrane wiersze.
 • Jeremias Gotthelf: Die schwarze Spinne.
 • Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche. Wybrane wiersze.
 • Georg Büchner: Woyzeck. Wybrane wiersze.
 • Georg Herwegh: Wybrane wiersze.
 • Ludwig Börne: Wybrane wiersze.

Literatura uzupełniająca

 • Ernst Ribbat (wyd.): Romantik. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch.
 • Julius Petersen: Die Wesensbestimmung der deustchen Romantik.
 • Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin.
 • Wolfgang Bunzel, Peter Stein, Florian Vaßen (wyd.): Romantik und Vormärz: zur Archäologie literarischer Kommunikation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
 • Walter Dietze: Junges Deutschland und deutsche Klassik: zur Ästhetik und Literaturtheorie des Vormärz.
 • Florian Vaßen (wyd.): Die deutsche Literatur: ein Abriß in Text und Darstellung. Bd. 10, Vormärz.
 • Willi Geismeier: Biedermeier.
 • Joanna Woch: Biedermeier: przewodnik dla kolekcjonerów.
 • Hans Gelfert: Wie interpretiert man ein Gedicht?
 • Matias Martinez; Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 18:39)