SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Krajoznawstwo turystyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Krajoznawstwo turystyczne
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGP-KT-Ć-S14_pNadGenLG1NM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie bogactwa turystycznego, geograficznego i kulturowego regionu Środkowego Nadodrza, m.in. obszaru zielonogórskiego, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego oraz sulechowskiego. Oprócz tego omówione zostaną teoretyczne podstawy realioznawstwa oraz wiedzy z zakresu turystycznej (zaplanowanie wycieczek, organizacja grup, oprowadzanie). Zajęcia prowadzone będą w języku niemieckim, by pogłębiać swoją wiedzę z zakresu słownictwa turystycznego oraz wiedzy historycznej. Częścią zajęć jest odnajdywanie w teraźniejszej przestrzeni miejskiej (np. Zielonej Góry) obiektów/zabytków historycznych zakonserwowanych na starych zdjęciach czy widokówkach - dzięki temu studenci zdobywają wiedzę topograficzną.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podczas zajęć przybliżona zostanie kulturowa historia Środkowego Nadodrza. Na podstawie prezentacji/referatów dot. poszczególnych najbardziej interesujących miejscowości/zabytków/pomników przyrody zostanie stworzony w języku niemieckim elektroniczny „przewodnik” po Środkowym Nadodrzu. Podjęta zostanie również próba wytyczenia turystycznych szlaków rowerowych oraz pieszych, w czym pomocne będą zajęcia plenerowe (Wieża Bismarcka, Lasek Odrzański, spacery po mieście).

Metody kształcenia

praca z tekstem (przewodniki, źródła historyczne), praca z mapą (wydania aktualne i historyczne), metoda wykładowa,

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie portfolio na temat turystycznych i kulturalnych walorów Środkowego Nadodrza; projekty: wytyczenie przykładowych szlaków turystycznych (np. o "swoim" mieście), nakręcenie krótkiego filmu zachwalającego bogactwo turystyczne "swojego" miasta względnie sporządzenie referatu
 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 • Padros A., M. Biechele, Didaktik der Landeskunde, Berlin 2003.
 • Clauss E., Führer durch Grünberg in Schlesien und seine nähere Umgebung, Frankfurt nad Menem 1984.
 • Gołembski G. (red)., Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Warszawa-Poznań 1999.
 • Kowalski S., Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976.
 • Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Kraków 2006.
 • Ostrowski M. (red.), Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości / Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit, Zielona Góra 1999.

Literatura uzupełniająca

 • Józwa S., Wycieczki rowerowe po Nowej. Przewodnik, Zielona Góra 2002.
 • Korcz W., Szkice z dziejów miast Środkowego Nadodrza, Zielona Soli i okolicy Góra 1985.
 • Kuleba M., Topografia winiarska Zielonej Góry, Zielona Góra 2010.
 • Worobiec A., Zielona Góra – miasto i województwo, Zielona Góra 1995.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 18:56)