SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 09.9-WH-FGP-PR-P-S14_pNadGenCJQKK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
 • dr Marek Dolatowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest m.in.:

 1. zaznajomienie studentów z organizacją pracy, obiegiem informacji, strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, biura, instytucji;
 2. zapoznanie studentów z realiami w zakładzie pracy, warunkami pracy, itp.;
 3. pobudzanie zainteresowania studentów pracą zawodową w instytucjach/przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z krajami niemieckojęzycznymi w firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, straży granicznej, itp.;
 4. nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznanie warunków panujących na rynku pracy;
 5. konfrontacja zdobytej wiedzy z praktyczną działalnością zawodową;
 6. zaznajomienie z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy;
 7. obserwacja postępu cywilizacyjnego (technicznego) w zakładach pracy;
 8. zaznajomienie ze wszelkimi czynnikami natury ekonomicznej i socjologicznej, które mają wpływ na przebieg pracy i kariery zawodowej.

Wymagania wstępne

Znalezienie miejsca i ustalenie czasu odbycia praktyk z instytucją przyjmującą.

Wypełnienie dokumentacji kierującej na odbycie praktyk (skierowanie i porozumienie o organizacji praktyk).

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu:​

1. tłumaczenia ustne i pisemne, odbieranie telefonów, umawianie spotkań, przygotowywanie podróży służbowych (zamawianie lotów, umawianie spotkań, samochodów, hoteli, ubezpieczenia), pomoc w przygotowaniu prezentacji dla dyrektora zakładu/ firmy;

2. wyszukiwanie dostawców, analiza ofert, wsparcie w dziale zakupów/ sprzedaży;

3. przygotowanie dokumentów, segregacja poczty, wyciągów bankowych;

4. księgowanie faktur, segregowanie dokumentów, segregacja poczty, wyciągów bankowych;

5. wsparcie w organizacji pobytu obcokrajowców, uczestniczenie podczas rozmów kwalifikacyjnych, zarządzanie danymi (w przypadku spełnienia wymogów dostępu do baz danych przedsiębiorstwa).

itp.

Metody kształcenia

Praca w grupach, praca samodzielna, praca z tekstem (zespołowa i indywidualna), burza mózgów, korekta tekstu, praca kreatywna. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyki w oparciu o dokumentację (skierowanie na praktyki, porozumienie o odbyciu praktyk, dziennik praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk).

2. Podstawą do zaliczenia praktyki jest udokumentowane wykonanie prac, zadań i obowiązków, obejmujących swoim zakresem tematykę praktyk.

3. Podstawą do zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od instytucji przyjmującej studenta.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 10 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 95 -
Łącznie 105 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0,5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2,5 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

1. Okres i czas trwania praktyk:

 • II rok (po IV semestrze, okres wakacyjny);
 • 90 godzin dla studentów stacjonarnych, 54 godziny dla studentów niestacjonarnych;
 • maksymalnie 4 tygodnie (zachowana ciągłość; maksymalnie 8 godzin dziennie).

2. Miejsce praktyk:

Studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie/  instytucji publicznej w miejscu zaproponowanym przez studenta i zaakceptowanym przez koordynatora praktyk.

W związku z charakterystyką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studentów w działania  następujących działów w administracji, usługach i firmach:

 1. sekretariat
 2. dział zakupów i sprzedaży
 3. dział przygotowania produkcji/ utrzymanie ruchu
 4. dział finansowy
 5. dział personalny

instytucji/ przedsiębiorstw utrzymujących kontakty z krajami niemieckojęzycznymi w firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, straży granicznej, etc.

3. Warunki pracy:

W czasie odbywania praktyk student podlega obowiązującym w instytucji zasadom, przepisom BHP i dyscyplinie pracy. Uczelnia nie opłaca praktyk.

4. Dokumentacja obowiązująca studenta:

 • skierowanie na odbycie praktyk;
 • porozumienie o organizacji praktyki (na podstawie skierowania uczelni, podpisane przez obie strony porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem praktyki);
 • zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (w tym opinia i ocena wystawiona w miejscu obowiązywania praktyki);
 • dziennik praktyk.


Zmodyfikowane przez dr Marek Dolatowski (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 18:14)