SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury niemieckiej: realizm - ekspresjonizm - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury niemieckiej: realizm - ekspresjonizm
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-HLT3-W-S14_pNadGenMGGH5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
 • dr Agnieszka Dylewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z najważniejszymi zjawiskami i postaciami życia kulturalnego oraz wybitnymi osiągnięciami piśmiennictwa artystycznego krajów niemieckiego obszaru językowego w okresie od ok. 1830 do ok. 1920 r. Dokonuje się to poprzez wieloaspektowe uwzględniające gospodarkę, myśl filozoficzną oraz dyskurs polityczny wprowadzenie do szerokiego kontekstu kulturowego (wykłady) oraz lekturę, analizę i interpretację konkretnych tekstów artystycznych (ćwiczenia).

Wymagania wstępne

Ukończony kurs historii literatury niemieckiej: romantyzm – Vormärz.

Zakres tematyczny

Przedstawienie szerokiego tła historycznego (m.in. rewolucja marcowa, Kulturkampf, utworzenie Cesarstwa Niemieckiego, pierwsza wojna światowa), kulturowego (m.in. kultura mieszczańska, malarstwo realistyczne, impresjonistyczne, symbolistyczne; prądy filozoficzne, szczególna rola F. Nietzschego) tego okresu stanowi bazę do analizy najważniejszych zjawisk literackich, tendencji oraz elementów teorii gatunków, jak również omówienia wiodących postaci życia literackiego i kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego. Szczególna rola przypada w tych przedstawieniach poszczególnym prądom i stylom (realizm, naturalizm, impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm, dadaizm) oraz ich cechom. Na tak przygotowanym gruncie odbywa się (ćwiczenia) lektura, analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich. Recepcja ta daje nie tylko konkretny wgląd w poziom rozwoju kultury krajów niemieckojęzycznych w omawianym okresie, ale służy również pogłębionej refleksji nad jej współczesnymi zagadnieniami.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, projekt, klasyczna metoda problemowa, elementy inscenizacji dramatycznej, recytacja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt, systematyczna praca na ćwiczeniach (obecność na zajęciach, aktywność w dyskusji, terminowe przygotowanie materiałów i tekstów na zajęcia itp.), zdanie egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 65 100
Łącznie 155 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3,5 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2,5 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

Corocznie aktualizowana lista obowiązkowych lektur ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

 • Bahr, Erhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur, (Bd. 1–3), Tübingen 1987.
 • Bauer.Alfred: Lehr- und Lernmaterialien zu ZugängeEine Literaturkunde. Wien 2007.
 • Belzer, Bernd (Hrsg.): Deutsche Literatur in Schlaglichtern, Mannheim, Wien, Zürich 1990.
 • Best, Otto. F.: Deutsche Literatur – ein Abriß in Text und Darstellung, Bd. 14: Expressionismus und Dadaismus, Stuttgart 1986.
 • Beutin, Wolfgang/Ehlert, Klaus/Emmerich, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 6. Aufl., Stuttgart 2001.
 • Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, 5. Aufl., Stuttgart 1999.
 • Grimm, Günther E.; Max Frank Rainer (Hrsg.): Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren, Bd. 6: Realismus, Naturalismus und Jugendstil, Bd. 7: Vom Beginn bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1989.
 • Guratzsch, Herwig (Hrsg.): Expressionismus und Wahnsinn, München 2003.
 • Häntzschel, Günther (Hrsg.): Gedichte und Interpretationen, Bd. 4: Vom Biedermeier zum Bürgerlichen Realismus, Stuttgart 1983.
 • Hartung, Harald (Hrsg.): Gedichte und Interpretationen, Bd. 5: Vom Naturalismus bis zur Jahrhundertmitte, Stuttgart 1983.
 • Hoefert, Sigfrid: Drama des Naturalismus, Stuttgart 1979.
 • Huyssen, Andreas (Hrsg.): Deutsche Literatur – ein Abriß in Text und Darstellung, Bd. 11: Bürgerlicher Realismus, Stuttgart 1978.
 • Kafitz, Dieter: Grundzüge einer Geschichte des deutschen Dramas von Lessing bis zum Naturalismus, Königstein/Ts 1982.
 • Karthaus, Ulrich: Deutsche Literatur – ein Abriß in Text und Darstellung, Bd. 13: Impressionismus, Symbolismus und Jugendstil, Stuttgart 1991.
 • Knapp, Gerhard P.: Literatur des deutschen Expressionismus: Einführung – Bestandsaufnahme – Kritik, München 1979.
 • Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, hrsg. von Walther Killy, 15 Bände, Gütersloh, München 1988–1993.
 • Mahal, Günther: Naturalismus, München 1975.
 • Martini, Fritz (Hrsg.): Prosa des Expressionismus, Stuttgart 1970.
 • Martini, Fritz: Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus: 1848-1898, Stuttgart 1974.
 • Müller-Michaels, Harro (Hrsg.): Deutsche Dramen. Interpretationen zu Werken von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Königstein 1985.
 • Schmähling, Walter (Hrsg.): Deutsche Literatur – ein Abriß in Text und Darstellung, Bd. 12: Naturalismus, Stuttgart 1999.
 • Schulz, Gerhard (Hrsg.): Prosa des Naturalismus, Stuttgart 1973.
 • Schutte, Jürgen (Hrsg.): Lyrik des Naturalismus, Stuttgart 1982.
 • Vietta, Silvio/Kemper, Dirk (hrsg.): Ästhetische Moderne in Europa. Grundzüge und Problemzusammenhänge seit der Romantik, München 1998.
 • Wiegmann, Hermann: Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005.
 • Žmegač, Viktor (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Bd. 1-3), Weinheim 1994/96.
 • Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Dylewska (ostatnia modyfikacja: 26-05-2019 10:46)