SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-SML1-S-S14_pNadGenSUIU2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Andriej Kotin
  • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

- Dostarczenie i utrwalenie wiedzy o metodach naukowych danej dziedziny

- Pogłębianie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych językiem i stylem naukowym.

- Przygotowanie przez uczestników części teoretycznej pracy licencjackiej w wybranej dziedzinie w języku niemieckim.

Wymagania wstępne

- Znajomość  języka  docelowego  na  poziomie zaawansowanym.

- Elementy wiedzy o języku kulturze, w tym o różnych jej teoriach i metodach badania.

- Elementarne umiejętności badawcze.

- Podstawowe kompetencje w zakresie konstruowania i redagowania tekstu w konwencji naukowej.

Zakres tematyczny

Wedle wybranej dyscypliny i tematyki seminarium.

Metody kształcenia

- Indywidualna praca samodzielna.

- Praca na podstawie tekstu źródłowego.

- Praca w grupach.

- Opis wyjaśniający.

- Prezentacja multimedialna.

- Konsultacja indywidualna.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- Postęp w pisaniu pracy dyplomowej.

- Udział w zajęciach.

- Gotowa część teoretyczna pracy licencjackiej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  • Cirko, Lesław/Gołębiewski,  Adam/Schönherr, Monika/Zuchewicz, Tadeusz: Deutsche Ratgeber für das Fach "Akademisches Schreiben" : Ein bibliographischer Abriss 2000-2016.  Wrocław - Dresden: Neisse Verlag, 2017.
  • Samac, Klaus/Prenner, Monika: Die Bachelorarbeit an Universität und Fachhochschule: Ein Lehr- und Lernbuch zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Stuttgart: UTB 2009.
  • Schönherr, Monika: Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym. W:  Applied Linguistics Papers .- 2018, vol. 25, nr 1, s. 117--126.
  • Zbroińska, Barbara : Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta. Kielce: UJK Kielce 2014.

Literatura uzupełniająca

  • Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Stuttgart: UTB 2010.

Uwagi

Brak dodatkowych uwag.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:24)