SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Semiotyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Semiotyka
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-SEM-K-S14_pNadGenO2421
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Michaił Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnej teorii znaku oraz jej szczególnego znaczenia dla nauk filologicznych, w tym przede wszystkim językoznawstwa.

Wymagania wstępne

Pojęcie znaku. Typy i rodzaje znaków: naturalne i konwencjonalne znaki. Znak w różnych obszarach wiedzy. Znak i jego rola w języku. Właściwości znaków językowych. Semiotyka i lingwistyka. Historia semiotyki, powstanie i rozwój wiedzy o znakach. 

Zakres tematyczny

Pojęcie znaku. typy i rodzaje znaków: naturalne i konwencjonalne znaki. Znak w różnych obszarach wiedzy. Znak i jego rola w języku. Właściwości znaków językowych. Semiotyka i lingwistyka. Historia semiotyki, powstanie i rozwój wiedzy o znakach. 

Metody kształcenia

przekazanie wiedzy w formie wykładu, praca z tekstem naukowym, dyskusja naukowa, referaty ustne i pisemne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna praca na ćwiczeniach, praca w grupie, referaty ustne i/lub pisemne

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

Nöth, Winfried. 2000. Handbuch der Semiotik. 2. Auflage. Stuttgart: Metzler.

Eco, Umberto. 2002. Einführung in die Semiotik. Ins Deutsche übersetzt von Jürgen Trabant. München: Fink.

Literatura uzupełniająca

Semiotics/Semiotik. Ein Handbuch zeitgenössischer Forschung. HSK-Reihe. Bd. 1-3. Berlin-New York: de Gruyter 2000-2003.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Michaił Kotin (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 15:08)