SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-HSJ-Ć-S14_pNadGenFC6JV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Michaił Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy na temat powstania i rozwoju historycznego języka niemieckiego oraz przyczyn i mechanizmów zachodzących w języku zmian w obrębie fonetyki, leksyki i gramatyki

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Periodyzacja historii języka niemieckiego od epoki indoeuropejskiej po współczesność. Podział historii języka na historię rozwoju form egzystencji języka (tzw. "historia zewnętrzna") i zmiany wewnątrz systemu form językowych (tzw. "historia wewnętrzna"). Baza korpusowa historii języka (źródła historyczne). Ewolucja dialektów i powstanie standardu językowego. Kształtowanie normy językowej. Główne procesy rozwoju poszczególnych płaszczyzn systemu języka - fonologii (zmiany w systemie akcentu, samogłosek i spółgłosek), gramatyki (zmiany w systemie form i kategorii gramatycznych w morfologii i składni, szyku wyrazów itp.), słownictwa i słowotwórstwa. 

Metody kształcenia

wykład tradycyjny, praca z tekstem historycznym, referat ustny i/lub pisemny, dyskusja w grupie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywna praca na zajęciach, zaliczenie ustne

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 105 120
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

Eggers, Hans: Deutsche Sprachgeschichte. Hamburg: Rowolt 1966-1971.

Morciniec, Norbert: Historia języka niemieckiego. Konin: Psychoskok 2016.

Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache, Aufl. 6 oder höher. Stuttgart: Hirzel 1993 oder höher.

 

Literatura uzupełniająca

Boor de, Helmut / Wisniewski, Rozwitha: Mittelhochdeutsche Grammatik. Berlin: de Gruyter 1973.

Braune, Wilhelm / Eggers, Hans: Alhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer 1987.

Ebert, Robert Peter / Reichmann, Oskar / Solms, Hans-Joachim / Wegera, Hans-Peter: Frühneuhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer 1989.

Sonderegger, Stefan: Grundzüge deutscher Sprachgeschichte. Bd. 1. Berlin: de Gruyter 1979.

 

 

Uwagi

brak

 


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 17:21)