SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-KKDN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem cyklu zajęć jest zapoznanie studentów z (socjologicznym i kulturoznawczym) dyskursem naukowym, w którym kobieta odgrywa podwójną rolę: 1) jako podmiot, którego zachowanie i działanie doprowadziło do zmiany świata oraz 2) jako przedmiot męskich rozważań naukowych, zarówno w kontekście mizoginii jak również poglądów przychylnych kobiecie. 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Kobieta i kobiecość w filozofii starożytnej
 • Rola kobiety w filozofii chrześcijańskiej
 • Średniowieczny obraz kobiety
 • Pozycja kobiety w okresie reformacji
 • Kobieta w teoriach oświeceniowych
 • Kobieta jako przedmiot dyskursu naukowego w wieku XIX
 • Współczesne obrazy kobiet w debatach naukowych XX wieku

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis wyjaśniający i systematyzujący (prezentacja w power point), dyskusja panelowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne, sprawdzające stopień opanowania materiału; krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi, sprawdzające suwerenność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną; aktywność podczas zajęć; obecność na zajęciach, zaliczenie ustne.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. de Beauvoir, Simone: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1968.
 2. Domröse, Sonja: Frauen der Reformationszeit. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2014.
 3. Meyer, Ursula I.: Das Bild der Frau in der Philosophie. Aachen: ein-FACH-verlag 1999.
 4. Küng, Hans: Frauen im Christentum. München, Berlin: Piper Taschenbuch 2001.
 5. Rousseau, Jean-Jaques, Emil oder Über die Erziehung. Paderborn: Ferdinand Schöningh 1998.
 6. Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

 1. Schad, Martha: Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte. Von der Antike bis zum 17. Jahrhundert. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2008.
 2. Stopczyk, Annegret (red.): Was Philosophen über Frauen denken. Berlin: Aufbau Verlag 1977.t bis heute. Wiesbaden: Marix Verlag 2008.
 3. Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 19:28)