SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-FON1- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Monika Schönherr
 • dr Gerda Nogal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w szereg zagadnień z obszaru fonetyki artykulacyjnej przy wykorzystaniu prezentacji materiału językowego oraz ćwiczeń fonetycznych w celu świadomego kształtowania poprawności wymowy.

Rozważania teoretyczne dot. min. roli poprawności wymowy w obszarze nauczania języka niemieckiego jako obcego stanowić będą bazę i podstawę do praktycznej nauki i ćwiczenia poprawnej wymowy.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Znaczenie poprawnej wymowy w nauczaniu i uczeniu się j. niemieckiego

Sposoby nauczania i uczenia się wymowy

Ogólne reguły artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek

Klasyfikacja głosek niemieckich, kryteria klasyfikacji

Metody kształcenia

metody podające (objaśnienie lub wyjaśnienie), ćwiczenia przedmiotowe (np. ćwiczenia imitacyjne), metody problemowe, metody aktywizujące, dyskusja dydaktyczna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczna i aktywna obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z prac kontrolnych - ustnych i pisemnych, a także z czytania i wypowiedzi w czasie zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 45
Łącznie 80 80
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Dieling, Helga / Hirschfeld,Ursula: Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.
 2. Dieling, Helga: Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch, Berlin 1992.
 3. Frey, Evelyn: Kursbuch Phonetik. Lehr- und Übungsbuch + 2 CDs, Ismaning 1996.
 4. Morciniec, Norbert / Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

 1. Altmann, Hans / Ziegenhain / A. Ute: Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik, Göttingen 2010.
 2. Behme-Gissel, Helma: Deutsche Wortbetonung: Ein Lehr-und Übungsbuch, München 2005.
 3. Cauneau, Ilse: Hören, Brummen, Sprechen. Angewandte Phonetik im Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache. Handbuch + Begleitheft + Audiokassette, München 1994.
 4. Hirschfeld, Ursula / Stock, Eberhard / Krech, Eva-Maria / Anders, Lutz Christian: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin / New York, NY 2009.
 5. Hirschfeld, Ursula / Reinke, Kerstin / Stock, Eberhard: Phonothek intensiv – Aussprachetraining, Berlin / München 2007
 6. Kreuzer, Ursula / Pawlowski, Klaus: Deutsche Hochlautung. Praktische Aussprachelehre, München 1993
 7. Rausch, Rudolf / Rausch, Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer, Leipzig 1998
 8. Reinke, Kerstin / Hirschfeld, Ursula: 33 Aussprachespiele mit Tipps und Tricks für die Aneignung einer guten Aussprache im Unterricht DaF, Stuttgart 2009.
 9. Das Aussprachewörterbuch – Duden – Band 6, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 2005.
 10. Schiemann, Endrik / Bölck, Martina: Hören – Sprechen – Richtig schreiben. Übungsprogramm zu Phonetik und Rechtschreibung für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart 2003.
 11. Stock, Eberhard: Deutsche Intonation, Berlin 1996.
 12. Widera, Christina: Zur Reduktion von Vokalen, Göttingen 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Gerda Nogal (ostatnia modyfikacja: 04-06-2019 13:41)