SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sprawności zintegrowane - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sprawności zintegrowane
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-INT- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Agata Kochanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot oferuje studentom ćwiczenie podstawowych sprawności językowych takich jak: mówienie, czytanie i słuchanie oraz pisanie.

Oprócz tego przedmiot ma na celu:

- poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnych tekstów autentycznych takich jak artykuły prasowe, audycje telewizyjne i internetowe, literatura itp; 
- opanowanie umiejętności budowania prezentacji zagadnienia lub artykułu; swobodnego wypowiadania się na dany temat, argumentacji oraz udziału w dyskusji;

- praca nad fotografiami, artykułami prasowymi, reportażami radiowymi i telewizyjnymi, materiałami związanymi z gramatyką i kulturą w celu doskonalenia wypowiedzi ustnej i pisemnej;

- zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego, obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie;

- przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

- tematyka związana z życiem codziennym 

- zawód i praca zawodowa

- tematyka związana z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi i gospodarczymi 

- tematyka związana z krajami niemieckojęzycznymi 

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna);

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. obecność na zajęciach

- dopuszczalne:

* jedna nieobecność nieusprawiedliwiona

* dwie nieobecności usprawiedliwione (każda kolejna wymaga zaliczania opuszczonego materiału na konsultacjach)

- osoby z frekwencją poniżej 50% nie otrzymują zaliczenia

2. aktywność na zajęciach

3. przygotowanie do zajęć

- dopuszczalne jedno nieprzygotowanie w semestrze

4. zaliczenie wszelkich wejściówek, jeżeli prowadzący postanowi w takiej formie egzekwować przygotowanie do zajęć

5. zaliczenie kolokwium końcowego na 60%

- student ma prawo do jednej poprawki

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 60
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Deutsch: sprechen ohne Probleme / Anna Wagner. - Poznań : "Wagros", cop. 2003.   
  2. Deutsch im interkulturellen Dialog B2 / Ružena Kozmová [et al.]. - Plovdiv : Lettera Verlag, 2009.
  3. Fertigkeit Hören/ Barbara Dahlhaus. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1994.
  4. Fertigkeit Lesen/ Gerard J. Westhoff. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1997.
  5. Fertigkeit Schreiben/ Bernd Kast ; unter Mitarb. von Eva-Maria Jenkins. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1999.
  6. Fertigkeit Sprechen/ Heide Schatz unter Mitarb. von Eva-Maria Jenkins sowie Gabriele Neuf-Münkel und Regine Roland. - Berlin : Langenscheidt, cop. 2006.

Literatura uzupełniająca

Wg bieżacych potrzeb, każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 10:41)