SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozumienie ze słuchu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozumienie ze słuchu
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-HV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego o różnej tematyce oraz rozwiązywanie różnych form ćwiczeń sprawdzających globalne oraz selektywne rozumienie tekstu słuchanego. Kształtowanie sprawności rozumienia ze słuchu odbywa się poprzez prezentację studentom pojedynczych wypowiedzi, tekstów dialogowych oraz monologów, fragmentów filmów, programów telewizyjnych, audycji radiowych i piosenek. Niemniej istotnym aspektem zajęć jest omawianie niejasnych kwestii leksykalnych występujących w tekstach słuchanych oraz wykonywanie ćwiczeń leksykalnych utrwalających słownictwo i umożliwiających uczestnikom kursu doskonalenie kompetencji językowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Zakres tematyczny

Rodzaje tekstów słuchanych podczas zajęć:

 • pojedyncze wypowiedzi, dialog, monolog
 • autentyczne audycje radiowe, słuchowiska, wywiady, podcasty
 • fragmenty filmów, programów telewizyjnych, wiadomości
 • piosenki

Zakres tematyczny tekstów słuchanych:

 • teksty słuchane dotyczą tematyki życia codziennego (np. spędzanie wolnego czasu, książka, rekreacja, telewizja, film, sport, moda, muzyka, komputer, rodzina, święta i przyjaźnie, urlop i podróże, szkoła i nauka, praca i zawód, reklama, konsumpcja, zakupy, aktualne wydarzenia polityczne i kulturalne na świecie).
 • teksty popularnonaukowe (np. gospodarka, zdrowie, kultura, historia, tradycje)

Metody kształcenia

Podczas zajęć studenci rozwiązują ćwiczenia sprawdzające selektywne i globalne rozumienie słuchanych tekstów:

 • ćwiczenia leksykalne poprzedzające słuchanie, odpowiadanie na pytania związane z tekstem, jego tematem;
 • ćwiczenia w trakcie słuchania tekstu: zadania prawda/fałsz, uzupełnianie tabel, ankiet, luk w tekście (słów lub większych fragmentów), przewidywanie (‘antycypacja’), zadania wielokrotnego wyboru, sporządzanie notatek, odpowiedzi na postawione pytania;
 • ćwiczenia po wysłuchaniu tekstu udzielanie pisemnych pisemnych oraz ustnych odpowiedzi na konkretne pytania, pisemnie i ustne streszczanie treści tekstu, udział w dyskusji na temat przedstawiony w tekście.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych; obecność i aktywność na zajęciach; terminowe wykonywanie zadań domowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 • Ganczar, M; Matusiak, K.: Hörverstehen. Podręcznik do nauki języka niemieckiego ze słuchu, Poltext 2010.
 • Hilpert S., Kerner M.: Schritte plus 5: Deutsch als Fremdsprache /Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen, September 2010.
 • Perlmann-Balme M., Schwalb S., Orth-Chambah J.:Sicher! B1+: Deutsch als Fremdsprache / Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber 2012.
 • Köhl-Kuhn R., Daniels A.: Mittelpunkt B2: Übungsheft Lese- und Hörverstehen + Audio-CD, Klett 2009.
 • Perlmann-Balme M., Schwalb S.: em neu Hauptkurs: Deutsch als Fremdsprache / Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber 2008.
 • Materiały z niemieckojęzycznych stron internetowych np. Deutsche Welle, WDR 5, National Geographic.de, Vorleser.net, Schätze der Welt.de, tagesschau.de
 • Materiały własne prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:47)