SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o krajach niemieckojęzycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGP-WK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Wolfgang Brylla
  • dr Agnieszka Dylewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem głównym zajęć jest przybliżenie historii oraz obyczajowości krajów obszaru niemieckojęzycznego. W centrum zainteresowania znajdą się więc Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, jak i Liechtenstein, które przedstawione zostaną przede wszystkim z perspektywy kulturowej. Omówione zostaną również aspekty związane z geografią czy szeroko pojętymi „realiami życia codziennego”.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Ze względu na historyczno-kulturowy profil zajęć z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, szczególny aspekt położony zostanie na zagadnienia z tej dalszej, jak i tej bliższej historii ze szczególnym naciskiem na losy tzw. państw DACHL po 1945 roku. Konsekwencją podobnego ukierunkowania tematycznego jest przyjrzenie się problematyce z zakresu życia społecznego czy też politycznego (do czasów dzisiejszych). Zaakcentowane i przeanalizowane zostaną również aktualne wydarzenia (polityczne, kulturowe) mające miejsce w Niemczech czy Austrii. Dzięki temu pogłębiona zostanie ogólna wiedza studentów dotycząca państw DACHL i ich dziejowego-aktualnego wpływu na  sytuacje geopolityczne na świecie.

Metody kształcenia

praca w grupach, praca z materiałami tekstowymi, wykład, wykorzystywanie aspektów wiedzy teoretycznej w komunikatywnych, praktycznych kontekstach zastosowania,

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność i przygotowanie do zajęć, zaliczenie formy pisemnej (sprawdzian, kolokwium), napisanie i zaliczenie referatu, względnie prezentacji PowerPoint

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0,5 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Stanisław Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. Warszawa 1995.

2. Susanne Kirchmeyer: Blick auf Deutschland. Landeskunde. Stuttgart 1997.

3. Uta Matecki: Dreimal Deutsch. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Stuttgart 2000.

4..Angela Kilimann/Ondrej Kotas/Johanna Skrodzki: 45 Stunden Deutschland. Orientierungkurs. Politik, Geschichte, Kultur. Stuttgart 2008.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego / według bieżących potrzeb

Literatura uzupełniająca

1. Bernhard Abend: Schweiz. Ostfildern 2004.

2. John E. Crean (Hrsg.): Deutsche Sprache und Landeskunde. New York 1985.

3.. Susan Kaufmann/Lutz Rohrmann/Petra Szablewski-Cavus: Orientierungskurs Deutschland. Geschichte – Kultur Institutionen. Berlin 2006.

4. Jürgen Koppensteiner: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. Wien 2007.

5. Renate Luscher: Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. München 2005.

6. Paul Mog (Hrsg.): Die Deutschen in ihrer Welt. Berlin 1992.

7. Alicia Padrós/Markus Biechele: Didaktik der Landeskunde. Berlin 2003.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego / według bieżących potrzeb

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 19:10)